Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als ik het brood en den drinkbeker des Heeren (als zekere waarteekenen des lichaams 'en bloeds Ohristi) uit des dienaars hand ontvange en mondeling geniete.

In den H. Doop wordt ons aangewezen: de onreinheid onzer zielen.

In het H. Avondmaal wordt ons aangewezen: de onmacht onzer zielen.

De Geloofsartikelen.

Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.

En in Jéztjs Christus, zijnen eeniggeboren Zoon, onzen Heere; die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de Maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruist, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle; ten derde dage wederom opgestaan van de dooden; opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; vanwaar hij komen zal, om te oordeelen de levenden en de dooden.

Ik geloof in den Heiligen Geest.

Ik geloof ééne heilige, algemeene, Christelijke Kerk; de gemeenschap der heiligen; vergeving der zonden; wederopstanding des vleesches;' en een eeuwig leven.

Sluiten