Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hemelvaartsdag, (40 dagen na Paschen), Jezus' hemelvaart.

Pinksterfeest, (50 dagen na Paschen), uitstorting des H. Geestes.

De drie Formulieren van Eenigheid onzer Ned. Hervormde, d.i. Gereformeerde Kerk,zijn

1°. De belijdenis des Geloofs, XXXVII Artikelen. 2°. De Heidelbergsche Katechismus. 3°. De vijf Artikelen tegen de Remonstranten of zgn. Leerregels.

Wat den mensch noodig is te weten tot zijne zaligheid.

Heid. Kat. Vr. 2.

Hoevele stukken zijn u noodig te weten, opdat gij in den eenigen troost (n.1. Jezus Christus eigen te zijn) zalig leven en sterven moogt?

Antw. Drie stukken:

Ten eerste: hoe groot mijne zonde en ellende zij.

Ten andere: hoe ik van al mijne zonde en ellende verlost worde.

En ten derde: hoe ik G-ode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn.

Sluiten