Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te behandelen in deze eerste zitting, en de voorstellen omtrent Evangelisatie in de tweede. Dat wordt goedgekeurd.

10. De 2e scriba leest de ingekomen stukken voor = a.) een brief van br. G. Ringnalda te Hongkong, eerder lid der Geref. Kerk te 's-Gravenhage, met verzoek gerekend te mogen worden tot de Geref. Kerk van Medan. Nadat Dr. Harrenstein verklaard heeft, dat de Kerkeraad van Medan er geen bezwaar tegen heeft ook Hongkong tot zijn ressort te rekenen, wordt dit verzoek toegestaan. . b.) een brief van den Kerkeraad van Batavia ter begeleiding van een afschrift van een brief van denzelfden Kerkeraad aan de Classis 's-Gravenhage, waarin medegedeeld wordt, dat hij, in overeenstemming met het advies van de afzonderlijke Vergadering van Miss. Dienaren des Woords, 3 April 1919 te Djocja gehouden, op zijn vergadering van 15 Mei 1919 besloten heeft, de positie van Ds. L. Tiemersma aldus te omschrijven, dat Ds. Tiemersma beschouwd wordt als missionair Dienaar des Woords van de Gereformeerde Kerk van Batavia. Dit wordt voor kennisgeving aangenomen.

11. De praeses stelt voor in overeenstemming met hetgeen te lezen is in de acta van de laatste Generale Synode, deze vergadering in de officiëele stukken'te noemen: de derde Vergadering van de Gereformeerde Kerken in Nederl. Indië, en niet Classis Java, zooals kortheidshalve in de discussie soms gehoord wordt. Aangenomen.

12. Dr. Harrenstein stelt voor als naam voor de te vormen Classis te kiezen: Classis Nederlandsch Indië. Ds. Pera acht den naam Classis Java beter; later kan er dan een Classis Sumatra komen. Dr. Esser stelt voor den naam Classis Batavia; en voor Sumatra in later dagen zou hij aanbevelen Classis Medan. Met 9 tegen 3 stemmen wordt besloten aan de Generale Synode te verzoeken den naam Classis Batavia te geven aan de te vormen Classis van de Gereformeerde Kerken in Nederl. Indiê.

Sluiten