Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a. Voorstellen van kringen moeten eerst aan den betrokken Kerkeraad worden gezonden. Betuigt de Kerkeraad adhaesie dan wordt het op het agendum geplaatst, evenals de voorstellen van den raad zeiven. Zoo niet, dan kan het voorstel door den kring gedaan worden aan de Classis en wordt behandeld als ingezonden- stuk.

b. Voorstellen van personen op het Zendingsterrein worden ingediend bij den raad der roepende kerk.

Verder als sub 41a. (Dit geldt slechts voor 1 jaar.)

c. Op de volgende Vergadering zal gerapporteerd worden over de kringen door een Commissie bestaande uit: Ds. W. Pera, Ds. D. Bakker, Mr. C. von Meyenfeldt en M. Rde Vries.

42. De volgende Vergadering der Kerken zal D. V. gehouden worden in Juni 1920.

43. Roepende Kerk voor de volgende Vergadering is Soerabaja.

Soerabaja bepaalt de plaats van samenkomst.

De praeses voor die Vergadering kan nu niet benoemd! worden. Hij zal op de volgende Vergadering gekozen worden (niet bij toerbeurt, maar verkiezing).

44. Broeder P.M. Hoekstra zal zorgen voor de genomen foto.

45. Dr. W. G. Harrenstein dankt den praeses voor de keurige leiding der Vergadering.

46. De praeses dankt de Kerk van Bandoeng voor de zorgvuldige voorbereiding en de hartelijke ontvangst.

47. Dé Vergadering wordt gesloten, nadat Ds. D. Bakker voorgegaan was in dankzegging.

Het Moderamen, . Dr. H. A. van Andel, praeses Dr. W. G. Harrenstein, atsessor K. Floor, 1 e Scriba P. M. Hoekstra, 2e Scriba.

Sluiten