Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

data van komen en gaan regelmatig zijn opgenomen. Zoo gij die opgave lezen wilt, als het verslag U in handen komt, zal ik mij ruimschoots beloond achten voor den tijd, noodig geweest om een en ander op te sporen.

Om des tijds wille moet ik mij dus bepalen tot de uitbreiding en ontwikkeling van „Jachin", haar arbeid naar buiten, tot hoofdmomenten in haar historie.

De eerste algemeene vergadering na de stichting werd 1 Oct. 1872 te Amsterdam gehouden. Zij stond in het teeken der teleurstelling. De heer v. Asch v. Wijck bedankte als Bestuurslid, zoomede de heer Verbrugh. De oorzaak lag hierin, dat het Bestuur aan de Alg. Vergadering voorstelde, dat het aantal Bestuursleden tot 7 zou worden uitgebreid, waarvan vier predikant of ouderling der Geref. Kerk moesten zijn. De bedoeling van de voorstellers was uitsluitend om vooral in de toekomst te verzekeren de ongerepte handhaving van den Gereformeerden grondslag der Vereeniging. De beide broeders hadden daartegen bezwaar, ze meenden dat „Jachin" een te sterk uitgesproken kerkelijk karakter zou krijgen, wat zij nooit hadden gewild. Zij waren niet te bewegen aan te blijven, hoewel de vergadering haar inter-kerkelijk karakter toonde door den Herv. predikant Ds. Huet tot Bestuurslid te benoemen (die echter bedankte) en langzamerhand trokken de Herv. broeders zich bijna allen terug.

Dat het scheepje schommelde op de baren, behoeft geen betoog. Evenwel, het voorstel werd aangenomen en bleef tot 1908 van kracht. Wat was toch het geval?

Het kwam voor, dat ambtsdragers, die tevens verdienstelijke Bestuursleden van „Jachin" waren, moesten aftreden als lid van hun kerkeraad, doch daardoor konden ze niet langer Bestuurslid blijven.

Men achte dit voor „Jachin" onprofijtelijk,* bovendien waren de toestanden veranderd, waarom men dan ook besloot bovengenoemde bepaling uit de Statuten te verwijderen.

Op die eerste vergadering in '72 bleek, dat het aantal leden tot ongeveer 400, het getal afdeelingen tot 12 geklommen was.

Het batig saldo bedroeg ƒ 230, dank zij twee groote giften uit Amerika.

Het Bestuur werd tot 7 leden uitgebreid en bestond nu uit: ds. J. R. Kreulen, Voorz., ds. P. Kapteijn, Secr., H. W. H. v. Andel, Penningm., ds. L. Lindeboom, ds. J. de Koning, ds. W. Diemer en G. J. Overeem.

Ik acht het een plicht der dankbaarheid van ieder dezer

Sluiten