Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Rooster zich dies niet te veel in historische bijzonderheden mag verliezen, het gaf niemendal, op de volgende samenkomst werd door een ver., die op de voorafgaande algemeene vergadering niet tegenwoordig was, heel leuk het voorstel ingezonden: „De Redactie van den Rooster zorge niet te groote sprongen tusschen de onderwerpen te maken". Zoo springt men met de beproefde leiding van onzen Redacteur en met onzen kostbaren tijd om. Ik spring nu echter naar No. 4.

4e. De jaarvergadering worde steeds in het centrum des lands gehouden.

Ook een dankbaar onderwerp vooral voor hen, die vlak bij dat centrum wonen. Het Bestuur heeft steeds dat voorstel afgewezen.

Zij die veraf wonen zouden dan steeds het meeste geld en den meesten tijd moeten offeren. Bovendien moeten de broeders en zusters in meer afgelegen streken door onzen toogdag ook eens opgefleurd en versterkt worden, terwijl de belangstelling voor Jachin's arbeid in de onderscheiden vergaderingsplaatsen in niet geringe mate opgewekt wordt, waardoor soms tientallen nieuwe begunstigers in èèn week gewonnen worden.

5e. Klachten.

Ook een dankbare rubriek, bestaande uit verschillende series.

Serie 1: Het Bestuur klaagt in het begin: stuur de toelichting op den Rooster toch vroeger bij de commissie van toezicht in. 't Helpt niets. Dan de stok maar bij de deur. Als ge niet vlugger opschiet, bedank dan liever. Ook wordt de Redactie van ketterij beschuldigd, te weinig practisch, te veel redeneerend, niet paedagogisch, niet psychologisch genoeg.

Serie 2: De penningmeester klaagt over te hooge rekeningen van de uitgevers, en over het traag betalen der contributiën. Dat doet br. Koster nu nog, n.1. over het laatste. Die woekerplant tiert nog welig in den bloeienden bongerd.

Reeds vroeg werd het besluit genomen: we verleenen geen subsidie als ge niet eerst uw contributie betaalt, waarbij wij pas gevoegd hebben: als gij niet op het orgaan geabonneerd zrjt.

Serie 3: Klacht op klacht bereikte het Bestuur over slordig bedienen van de zijde der uitgevers, ofschoon ze niet allen aan dat euvel mank gingen. Gelukkig is sinds het optreden van Br. Verleur daarin een keer ten goede gekomen en wordt ieder op zijn wenken bediend, als de order tenminste duidelijk genoeg omschreven is.

Serie 4: Er wordt een enquête ingesteld, vragenlijsten gezonden aan Kerkeraden en Zondagsscholen. Honderden antwoor-

/

Sluiten