Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

openbaring brengen of bij vernieuwing als Kerke Gods te voorschijn doen treden en zich onder haar opzicht plaatsen.

V. Indien van de Zondagsschool de kinderen van de lidmaten der Kerken door woord en daad absoluut verwijderd worden, dan handelt men te uitsluitend naar het ideaal (den toestand der volkomenheid) en men vergeet en rekent niet met de werkelijkheid.

En Dr. B. Wielenga:

I. Naar het Gereformeerd beginsel zijn de eenige, natuurlijke organen voor de opvoeding der jeugd, — van de zijde der ouders: de huiselijke opvoeding en de Christelijke dagschool; — van de zijde der Kerk: de Catechisatie.

II. De Zondagsschool kan dus alleen tijdelijk als hulpmiddel (correctief) dienst doen, om die organen, waar ze gemist worden, in 't leven te roepen, of, waar ze krank zijn, te herstellen.

III. Zulk een geoorloofd hulpmiddel is de Zondagsschool voor den missionairen arbeid der Kerk; wat de z.g. Inwendige Zending betreft, ga ze commissoriaal uit van de plaatselijke Kerk.

Dat er warm gedebatteerd werd, behoeft wel geen betoog. Al kwam men niet tot volkomen overeenstemming, toch werkte de bespreking van dergelijke referaten verhelderend. Het Bestuur kreeg er wel wat genoeg van, want de Voorzitter merkte op, dat deze zaak nu viermaal achtereen op de Algemeene Vergadering geweest was.

Niet zoo aangenaam liep de Jaarvergadering een jaar tevoren af.

In Heerenveen had men de leerlingen der Chr. School, die voor 80 % de bevolking van een der Zondagsscholen uitmaakte, naar huis gezonden, over welken maatregel de afdeeling het oordeel der Algemeene Vergadering vroeg. Natuurlijk openbaarden zich vóór- en tegenstanders.

Eén der heftigste voorstanders, Ds. De Geus, Bestuurslid, 'diende de volgende motie in:

„De Algemeene Vergadering keurt de handeling van Heerenveen goed en navolgenswaardig". De staart, waarin het gif zat, zooals de voorsteller zich uitdrukte, kapte hij er later af.

De heer Mulder koos den middenweg door deze motie te lanceer en:

Sluiten