Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aangenomen, waarin aangewezen werd, langs welke lijnen het Evangelisatiewerk moet geschieden. Een niet gering succes, wijl „Jachin" al jaren voor een deugdelijk verband met de Kerk gestreden heeft.

Wat onze verhouding tot den Staat betreft, de eerste maal in 1874, dat de Koninklijke goedkeuring op de Statuten gevraagd werd, werd deze aanvraag afgewezen, wegens een gebrek in den vorm. Men besloot nieuwe pogingen aan te wenden, die wel met succes zullen bekroond zijn1), want de notulen zwijgen er verder over.

Met de Vereeniging voor Geref. Schoolonderwijs werd steeds vriendschap onderhouden, naar elkanders jaarvergaderingen werden in 't begin steeds afgevaardigden gedeputeerd.

De stichting van het Gereformeerd Traktaatgenootschap tJFUippus" werd door „Jachin" met bijzondere vreugde en sympathie begroet.

Het uitgeven van een scheurkalender werd gaarne aan „Filippus" overgedragen, alsook de uitgave van traktaatjes.

Verscheidene jaren vergaderden „Jachin" en „Filippus" op dezelfde plaats en hielden dan een gemeenschappelijken bidstond.

De notulen van '95 vermelden, dat de samenwerking met „Filippus" verbroken werd, wijl het Bestuur van het Genootschap „zoo eigendunkelijk optrad", en geen antwoord hoegenaamd ontvangen werd op geopperde bezwaren tegen tijd en plaats eener jaarverg.

We vernemen niet, dat deze breuk tot ernstige conflicten geleid heeft, twee zusjes uit hetzelfde gezin kibbelen ook wel eens, en straks vliegen ze elkaar weer om den hals. 't Laatste wordt niet geconstateerd, doch de geschiedenis wijst uit, dat, dit incident nu daargelaten, „Jachin" steeds op den meest vriendschappelijken voet met „Filippus" verkeerd en samengewerkt heeft

Ik zou U nog veel bijzonderheden uit Jachins historie kunnen mededeelen, als: dat Jachin" besluit in '82 een leening van ƒ 200 bij „Filippus" aan te gaan, dat br. v. Namen sinds '83 als onbezoldigd reizend-agent voor „Jachin" fungeerde, dat de B.B. in '84 er nog niet toe konden komen den Secretaris en den Penningmeester een „bewijs van belangstelling" aan te bieden uit waardeering voor hun arbeid, dat men in '92 besluit meerdere Bestuursverg. per jaar te houden wegens de veelheid

x) 16 Juni '78 zijn de Statuten Koninklijk goedgekeurd.

Sluiten