Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat Verbond leert U dan in Christus uw God kennen als uw Toevlucht, uw Rots, uw Schild, uw Zaligheid, uw Redder. En ge ontvangt steeds de goddelijke woorden, die van zijne lippen U toevloeien, woorden van vertroosting, van zaligheid en blijdschap.

En dan is het niet alleen het Woord, maar ook het Sacrament, waardoor de geloovigen worden vertroost met de verborgenheid des Heeren. Ook met zichtbare teekenen en zegelen worden ze van die verborgenheid verzekerd. Wanneer het Sacrament wordt genoten, dan wordt, voor zooveel het geloof toelaat, het hoogtepunt bereikt van dat verkeeren in de gemeenschap des Heeren. En ook hier moet op een wondeplek in veler leven gewezen worden. Men meent veel geestelijk leven te genieten, maar heeft aan het Sacrament geen behoefte. Beluistert men nu de gesprekken, waarin dit geestelijk leven wordt uitgestald, dan moet men zich waarlijk verbazen en bedroeven tevens. Dan worden allerlei bijgeloovigheden, zooals droomen, gezichten, verrukkingen, invallende gedachten, ontmoetingen, enz., enz., als bewijzen van geestelijke opgewektheid aangevoerd. En wanneer men dan eenvoudig maar vraagt, wat zulk een persoon aan Christus heeft, dan weet men daarop geen 'behoorlijk antwoord te geven. En het kan ook niet anders. Het Sacrament toch geeft eene bijzondere geloofsversterking en genieting. En wanneer dit wordt veronachtzaamd, dan ontstaat een jammerlijk gebrek, dat men dan door allerlei dwaasheid meent te kunnen verhelpen.

Neen, Gods Verbond, gelijk dat door Woord en Sacrament ons wordt geopenbaard, geeft ons Christus en Christus alleen. In Hem geeft de Drieëenige God zich ten volle aan zijn volk. De verborgenheid des Heeren is in Hem en door het geloof in Hem wordt ze gesmaakt. Hij is de Middelaar des Verbonds, die de weldaden des Verbonds voor zijn volk heeft verworven en ze nu ook aan hen uitdeelt en door het geloof geeft te smaken.

Buiten Christus is er dan ook geen ware kennis van de verborgenheid des Heeren.

„De verborgenheid des Heeren is voor degenen, die Hem vreezen". Hoevelen nu hebben al reeds jaren lang gepeinsd en geworsteld om toch maar te weten of ze waarlijk Gods kinderen zijn. En tot op zekere hoogte keuren we deze worsteling goed. Maar toch kan men

Sluiten