Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

We zullen nu echter wel zooveel verstaan, dat hier sprake is van een rijkdom van vertroosting en zaligheid, die we te minder mógelijk zullen achten, naarmate wij meer onze verdorvenheid hebben leeren kennen. Het is en blijft dan ook wonderlijk. Ja, Gods genade is altijd een wonder. Maar niet te min werkelijkheid!

Zingen: Ps. 103 : 6 en 7.

Hl. Dat de Heere in het midden van Zion is, geeft ook wederkeering tot Zion. De Heere zegt toch in Joh.' 12 : 32: „En Ik, zoo wanneer Ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot Mij trekken". Gelijk ons het volgende vers leert, wordt hier door den Heere gedoeld op zijn kruisdood. En Hij dan, aan het kruis verheven zijnde, •zal allen tot zich verzamelen om ze van de aarde in den hemel op te heffen. Derhalve geene zaligheid dan door Christus' kruis, en wie tot Zion wederkeeren zullen juist door dat vloekhout worden aangetrokken. Want daar is de redding!

Nu leert ons de tekst, dat de Heere, die in het midden van Zion is, ze tot zich verzamelt. Wie zijn het dan, die door Hem verzameld worden? „De bedroefden om der bijeenkomst wil". Het is duidelijk, wie daarmede bedoeld worden. Josia's reformatie toch werd door velen afgekeurd, maar door anderen met belangstelling begroet. De laatsten waren zij, die werkelijk belang stelden in 's Heeren dienst. Zij begeerden in oprechtheid, dat Jehova's dienst weer mocht hersteld worden. Ze wenschten zelf daaraan deel te nemen. Derhalve waren ze wegens de verbreking en verbastering van 's Heeren dienst bedroefd. Ze konden niet op de rechte wijze en naar de godvruchtige begeerte hunner ziel daaraan deelnemen. En juist in die bijeenkomst werd de üefde des Heeren zoo heerlijk genoten. Voor hen is het dus eene vertroosting te mogen vernemen, dat de Heere, die in het midden van Zion is, ze verzamelt rondom zich.

Onder de bediening des Geestes in het Nieuwe Testament worden door deze bedroefden verstaan degenen, die de waarheid liefhebben en daarnaar verlangen. We weten, dat de tempeldienst te Jeruzalem vervallen is en ook moest vervallen wegens de vervulling in Christus. Was er dus onder de oude bedeeling noodig een liefhebben van en verlangen naar den ceremoniëndienst, thans is zulks niet meer

Sluiten