Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gepast, want de vervulling is in Christus Jezus. Derhalve nu niet eene begeerte naar een steenen gebouw of iets van dien aard, maar een verlangen naar de Waarheid. Dus een verlangen naar de volle en rijke prediking van den Christus, den Zaligmaker van zondaren. Een verlangen naar de heldere en volle openbaring van het Verbond der genade als de rijke bron van troost voor 's Heeren volk.

En ook in den tegenwoordigen tijd mogen dezen wel genoemd worden „bedroefden om der bijeenkomst wil". Ze zijn bedroefd om de breuke van Zion. De verderver heeft allerlei verstoring bewerkt en de bijeenkomst is zoozeer in oneer gekomen, dat men niet eens meer beseft wat er met deze bijeenkomst wordt bedoeld. Men denkt menigmaal, dat het enkel maar is eene bijeenkomst der geloovigen onderling. Maar dat zou niets bijzonders zijn en elk oogenblik kunt ge uwe medegeloovigen opzoeken of door hen bezocht worden om zulk eene bijeenkomst te. hebben. En nu zijn sommigen reeds zoo onkundig geworden, dat ze meenen, dat eene dergelijke bijeenkomst reeds voldoende is en ruimschoots schenkt wat zij, die de waarheid minnen, begeeren. Ja zelfs zijn er, die beweren dat zulke bijeenkomsten veel voortreffelijker zijn dan de van God geëischte bijeenkomst. En toch is dit alles geheel bezijden de waarheid. Er is hier toch sprake van de bijeenkomst van God en zijn volk. En het treurige verval van Zion bestaat juist daarin, dat men voor deze samenkomst zoo weinig oog heeft en er zoo weinig voor gevoelt. Men beseft niet de eere, die ons door den Schepper des •hemels en der aarde wordt aangedaan, dat Hij eene samenkomst met zijn volk wil houden. Voorzeker is er ook persoonlijke samenkomst tusschen den Heere en den enkelen geloovige, maar boven die staat de openlijke samenkomst, wanneer de Heere tot zijn volk door zijne dienstknechten het woord richt om dat volk te onderwijzen, te vermanen en te vertroosten; en wanneer omgekeerd dat volk, bij monde van de dienstknechten, de nooden en behoeften voor den troon der genade mag nederleggen. Dan wanneer het ■volk als een geheel den lof des Heeren zingt en bovenal wanneer de Koning zijne schatten uitstalt en de rijkste vertroosting biedt in de toediening der Heilige Sacramenten. Kunt ge nu zulk eene bijeenkomst vergelijken bij een saamkomen van enkele geloovigen in een gezelschap? Zeker niet. En dit zal nog duidelijker zijn,

Sluiten