Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den Heere groot te maken. De weg van schuldvergeving door Christus' bloed is voor hen noodzakelijk geworden en meer en meer werkt de liefde des harten naar den Heere hunnen God. Ze zoeken den Heere. Dit is hun kenmerk. Met eigen genot, eer, grootheid, aanzien. Neen, ze zoeken Hem te loven en te prijzen, die alleen hunne zaligheid is. En nu mogen de veelvuldige overgebleven bedorvenheden nog vaak aftrekken, maar toch blijft die lust des levens doorwerken, omdat het Gods onwederstandelijke genade is, die in hen werkt. Dus ze behooren tot Zion en ze zullen er ook komen.

De Heere is in het midden van Zion. Daarheen trekken allen die den Heere zoeken als de stralen naar het middelpunt. En alzoo worden ze dan ook verzameld als geloovigen. En zoo werkt ook door .den Heiligen Geest de zucht naar saamleven met de andere geloovigen om met elkander, als één geheel, den Heere te dienen. Trouwens de geloovigen zijn ook naar Gods Woord één lichaam, één huisgezin, burgers van één vaderland. Scheuring en scheiding van wie waarlijk den Heere zoeken, is dan ook van God geoordeeld, eene zonde tegen Zion, tegen uw Vaderland.

Naar het middelpunt, naar den Heere, trekt hun hart! Maar dan is ook duidelijk, dat, naarmate die trekking naar den Heere ernstiger en meer werkzaam is, ook de belangstelling in Zion daarmede overeenstemt. Hoe meer we in oprechtheid den Heere zoeken èn dus ook de zonde haten en vlieden, hoe meer we in het hart van Jeruzalem terecht komen. De instellingen Gods worden ons dan meer en meer hoofdzaken. We leeren ook meer de gepastheid en noodzakelijkheid van die ordinantiën Gods inzien. Er wordt dan verstaan, dat juist door die banden Gods de hoogste vrijheid ons deel wordt en alzoo onze blijdschap in den Heere vermeerdert.

Toch zijn er vaak nog allerlei bijzondere omstandigheden en aansporingen noodig om „de bedroefden om der bijeenkomst wil" tot Jeruzalem te vergaderen. De macht der van den Heere aftrekkende zonde is zoo groot! En nu geeft de Heere voorzeker allerlei aansporing door zijne roepstemmen en vermaningen, maar bovendien laat de Heere de vijanden zelf meehelpen om de ware Zionieten op hun plaats te brengen. Evenals de hond de schapen naar den herder drijft, zoo ook werken de vijanden met hun smaad en hoon

Sluiten