Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE HEMEL GEOPEND.

LEERREDE OVER JOHANNES 1 : 52.

Lezen: Genesis 28 : 10—22. Zingen: Ps. 68 : 9; Ps. 91 : 5; Ps. 34 : ,2, 3 en 4; Ps. 103 : 11.

Geliefden in den Heere!

Al wordt er vaak met hel en hemel gespot en in uitgieting van goddeloosheid niet mede gerekend, dat er een leven na dit leven is, toch is door dat alles heen een trek in den mensen te bespeuren, die bewijst dat er een verlangen naar redding aanwezig is. Ontevredenheid is er alom en bij alle loochening van hel en hemel is er toch een soort geloof, eene hoop, dat het na dit leven toch wel beter zal zijn dan hier. Ja zelfs heeft men zich een God ingebeeld, die zeker wel den menschen hiernamaals eene vergoeding zal schenken voor al de teleurstellingen van dit aardsche leven. Nu is deze trek in den mensch niet onverklaarbaar. Hij bewijst, dat de mensch iets heeft verloren, dat er een zoeken is van het verloren Paradijs. En nu is dit op zichzelf niet verkeerd, maar de wegen die er voor ingeslagen worden en de ijdele inbeeldingen, die men koestert, die zijn verkeerd. En nooit zal het verloren Paradijs op die paden kunnen gevonden worden. Slechts de Heere des hemels en der aarde, Die het Paradijs voor ons sloot, kan het ook weer ontsluiten. Maar dan ook is alleen langs dien door God verordenden weg die verloren zaligheid terug te verkrijgen. Nu heeft de Heere dien weg van verlossing geopenbaard, de hemel is geopend door de komst van Jezus Christus, den eenigen algenoegzamen Zaligmaker. Laten we thans deze waarheid nader beschouwen en openen wij daartoe het Woord Gods bij Johannes 1 : 52.

„En hij zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg ik vlieden:

Sluiten