Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

genade over het menschdom zich uitstrekte, maar nog altijd als voorsmaak van wat het eenmaal in de vervulling zou wezen. Op grond van de vervulling die komen zou, worden reeds druppelen van hemelschcn dauw geschonken; maar in de vervulling zou de hemel weder geheel geopend zijn en geene druppelen, maar stroomen van zegeningen zouden afdalen op het dorstige land.

En die volkomen opening nu is in Christus werkelijkheid. In dien eeniggeboren Zoon des Vaders is de volheid van Gods welbehagen ons geopenbaard. In Hem blijkt hoe lief God de wereld heeft gehad, hoe ver Hij zich heeft nedergebogen, zelfs zoo, dat Hijzijnen eeniggeboren Zoon niet heeft gespaard, maar overgegeven tot den dood des kruises. In dien Zone Gods is de hemel geopend. We lezen toch in Hebreën 1 : 1: „God voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon." Hier vindt ge de onderscheiding van de bediening onder de vaderen en onder ons. En dan is dit het voorrecht van de Nieuw-Testamentische bedeeling, dat de Zone Gods zelf den hemel heeft ontsloten en de volheid van Gods weldaden ons doet toevloeien. Daarom dan ook zegt de Heere tot Nathanaël: „Van nu aan zult gij den hemel zien geopend." "

Ja, de hemel is geopend. Vele bewijzen toonen dit. Letten we slechts op het gezicht, dat aan Stefanus werd gegund terwijl hij zich verantwoordde voor den Joodschen raad, zoodat hij zeide: Ziet, ik zie de hemelen geopend, en den Zoon des menschen, staande ter rechterhand Gods. Van uit dien geopenden hemel vloeide voor Stefanus de kracht om van zijnen Heere en Zaligmaker te getuigen tegenover zoo booze raadsvergadering. De hemel is geopend! Zoo toont ons ook de verheerlijking op den berg, dat er gemeenschap is tusschen den Zoon des menschen en de reeds zalige Godsmannen Mozes en Elia, terwijl eene stem uit de wolk sprak: Deze is mijn geliefde Zoon, in denwelken Ik mijn welbehagen heb; Koort Hem!

De hemel is geopend! Of is niet Jezus Christus, die ons vleesch en bloed heeft aangenomen, ten hemel gevaren? En zal Hij uit dien hemel niet wederkomen? En heeft Hij van uit den hemel ons niet op den Pinksterdag de belofte des Vaders geschonken? Ja, de hemel is geopend. Er. is nu weer gemeenschap tusschen hemel en

3

Sluiten