Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WILT GIJ GEZOND WORDEN?

LEERREDE OVER JOHANNES 5 : 6ö.

Lezen: Johannes 5 : 1—18. Zingen: Ps. 118 : 7; Ps. 130 : 3; Ps. 25 : 3 en 9; Ps. 38 : 21 en 22.

Geliefden in den Heere!

Er wordt in den tegenwoordigen tijd veel geklaagd over kwakzalverij. De geneesheeren verheffen luide hunne stem tegen dit kwaad. En terecht! Kwakzalverij moge al eens onder 'sHeeren voorzienig en genaderijk bestuur enkelen niet hebben geschaad of misschien zelfs schijnen te genezen, toch is daarmede de kwakzalverij niet vrijgesproken, want voor de rechte behandeling tot genezing of verzachting van het lijden der menschheid is voorzeker grondige kennis en groote bekwaamheid noodig. De medicijnmeesters zijn de van God geschonken mannen, die hierin hunne roeping hebben te vervullen en wier hulp ge bij voorkomende krankheid hebt in te roepen. Opmerkelijk is echter, dat men vrij algemeen deze waarheid erkent met het oog op het lichamelijke lijden, maar dat men bij de .geestelijke krankheden volstrekt niets van den Medicijnmeester wil weten en zich geregeld van kwakzalverij bedient. Kerk, staat, maatschappij en school, alles is krank. En gedeeltelijk bemerkt men die krankheid, wanneer op enkele verkeerde vruchten wordt gelet en men soms getroffen wordt door allerlei rampen; maar toch erkent men de krankheid niet, het wezen der kwaal wordt niet ingezien, de oppervlakte alleen wordt beschouwd, en ter genezing begeeft men zich tot de wijzen der wereld, die hun wijskeid stellen tegenover de wijsheid Gods. En alzoo wordt de eenige Medicijnmeester, wien gegeven is alle macht in den hemel en op de aarde, die helpen kan en helpen wil, versmaad, en tot kwakzalverij wordt de toevlucht genomen- Echter blijft deze ware Geneesheer nog be-

Sluiten