Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tiën willen ze niet af. Jezus vraagt ook nu aan dezulken: „Wilt ge gezond worden?" Men klaagt over allerlei misstanden op het terrein van het staatkundig en maatschappelijk leven, maar genezing in den wortel weigert men; want dan moet met de ongerechtigheid gebroken, dan moet er gebogen voor Jezus, wien gegeven is • alle macht in hemel en op aarde! En dat begeert men niet! En daarom hindert hen zelfs het Evangelie, Waarmede Jezus zoo ernstig vraagt: „Wilt gij gezond worden?" Zoo is het ook op het gebied van de school en van het huisgezin. Men wil verbetering, geluk en vrede, maar met verwerping van Gods. Woord, met behoud der ongerechtigheid. En alzoo vraagt Jezus aan ieder: „Wilt ge gezond worden," gezond tot in den wortel, zoodat de oorzaak der kwaal is geweken? Wilt ge van de zonde af? De Heere wil U nopen tot •zelfonderzoek. Ge behoort na te gaan welke de keuze is van uw leven. Weet ge niet, dat eene oppervlakkige genezing U voor de eeuwigheid niet baat?

Nu willen we van nature niet van de zonde af. Integendeel, we hebben haar gekozen in het Paradijs en nog hebben we haar lief naar den ouden mensch. Elk onwedergeborene moge dan ook al begeeren om gelukkig te worden en de hel te ontvlieden, maar de zonde, de ongerechtigheid wil hij behouden, zooal niet openlijk^ dan toch verborgen. Ja, zelfs hinderen nog vaak de van God gestelde palen, zoodat men dan alle gezag en rechtsmacht met voeten wil treden!

Maar — wanneer de H. Geest het wonder der wedergeboorte in ons hart heeft gewerkt en de vraag des Heeren „Wilt gij gezond worden" komt dan tot ons, dan blijft wel onze inwonende verdorvenheid zeggen: Neen, want de zonde is mij hef, — maar dan wordt door die vraag ook het nieuwe leven gelokt tot belijdenis; hoe het ook moge verscholen zijn onder de assche van wereldgelijkvormigheid, dan gevoelt het drang om tegen het antwoord der verdorvenheid op te komen en uit te roepen: Ja, ik wil gezond worden! dat toch die macht der zonde wijke, dat ik toch genezen worde van mijne afzichtelijke kwaal!

Dan is het verfoeilijke der zonde ingezien, als zijnde opstand tegen God, den Schepper des hemels en der aarde, den wettigen Souverein! Dan is men niet meet tevreden met uitwendig vertoon van vroom-

Sluiten