Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heid, maar dan leert men genezing zoeken in den wortel, in het uitgangspunt van zijn leven.

Dan schuilt men niet meer weg achter eene bedekking met vijgebladéren, dan worden er geene vonden gezocht, maar het streven is ernstig en oprecht om van de ongerechtigheid te worden bevrijd.

„Wilt gij gezond worden ?" O, beproef Uzelven of ge waarlijk wilt! Ach, hoevelen zijn er niet, die wel godsdienstig willen zijn en over de waarheid willen spreken en ook een uitwendig onberispelijk leven leiden, maar die als vastgeklonken blijven aan eene boezemzonde, aan eene alles beheerschende begeerte, aan de zucht naar rijkdom, genot, weelde en de zondige vervulling hunner driften! En 'tis voorzeker niet te verwonderen, dat het ware geloof onder zulke voorwaarden niet kan groeien of bloeien en dat er zeer weinig wasdom in de genade kan bespeurd worden. Daarom is Jezus' vraag zoo beslissend: Wilt ge? Wilt ge die overheerschende begeerte loslaten? Wilt ge uwe zondige lusten opgeven? En toch, alleen wanneer ge tot die beslissing komt, is er wasdom in Christus te verwachten.

En. wanneer nu de kerk, de staat, de maatschappij enz. het Woord des Heeren blijven verwerpen en de ongerechtigheid blijven aankleven, dan blijkt hieruit, dat hun antwoord op Jezus' vraag is: neen, wij willen niet. Maar dan is ook niet anders te wachten dan voortgaande ontbinding, zoodat de krankheden zich vermenigvuldigen en bange benauwdheid het harte prangt. Maar daarom dan ook gij, Gemeente des Heeren, toon in geheel uw optreden, dat gij geleerd hebt door Gods genade genezing te zoeken; dat ge de ware medicijn kent en die ook aanprijst. Rust dan niet met steeds der wereld getuigenis te geven van de redding, die er in Jezus Christus is. Laat uw licht schijnen, opdat er nog mogen wederkeeren tot den levenden God. Zoo heeft Jezus U achter gelaten om in zijnen Naam te vragen: „Wilt gij gezond worden?"

Zingen: Ps. 25 : 3 en 9.

III. Waar Jezus' vraag eene aanbieding van genade bevat en tot zelfonderzoek opwekt, daar geeft ze tegelijk bemoediging, een prikkel tot vertrouwen, tot vertrouwen op den Medicijnmeester, die zeker

4

Sluiten