Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geneest. En deze prikkel is zoo noodig.

Zie, nadat herhaaldelijk en telkens weder Jezus' vraag aan uwe consciëntie werd gebracht en de Heilige Geest steeds in U worstelde, opdat ge U toch gewonnen zoudt geven, komt ge eindelijk er toe om IJ over te geven. Na zelfonderzoek en besliste verandering komt het antwoord uit het diepst uwer ziel: Ja Heëre, ik wil gezond worden! Niet afgeperst, niet omdat het nu niet anders kan, niet door dwang zijt ge tot deze belijdenis genoopt, maar met volle vrije begeerte des harten, zoodat ge er om vraagt en worstelt en het uw levensdoel is om waarlijk gezond te worden.

Echter blijft deze keuze niet zonder bestrijding. De twijfel komt op en vraagt: Maar hoe zal 'tzijn? Er is nog zoo weinig van beterschap te bespeuren! En de wereld lacht er om. Ze veracht U om uwe fijnheid. En Satan blaast U zijn gif in de ziel door uw twijfel en de wereld tegen U op te, hitsen, maar ook door U zelf aan te vallen, en rechtstreeks te wijzen op uwe ongelukken en U tot wantrouwen aan te sporen, zeggende: „Waar is nu uw God?"

En wanneer dan nog uw wil verontreinigd wordt door allerlei kwade begeerten, die uit het diepst uwer ziele weer oprijzen, en de vijand dan met U den spot drijft en smalend zegt: „Zie, deze wil gezond worden!" O, dan wordt vaak in de diepte dezer ellende uitgeroepen: „Zal ik ooit weer gezond worden!" Alles schijnt ijdel te zijn! Al mijn worstelen, waken en.bidden is dan te vergeefs geweest! ?

En toch zult ge gezond worden! Zie Jezus zelf staat voor U met zijne moedgevende vraag. De 38-jarige kranke kende Jezus niet en daarom zégt hij, dat voor hem de weg van genezing afgesneden is (vs. 7). En zoo ook spreekt uw twijfel, wanneer ge niet op Jezus ziet. Maar bemerk nu, dat deze kranke wordt genezen op het machtwoord des Heeren „sta op, neem uw beddeken op, en wandel". En wat, hier op het gebied van het üchamelijk lijden geschiedt, is tevens een afbeelding, een voorbeeld, hoe Jezus een waar Geneesmeester is van alle geestelijke krankheid. Hij is de machtige om U te genezen. Een enkele wenk van zijn alvermogen is daartoe voldoende. En nu vraagt uw twijfelziek hart nog: is Hij ook gewillig om mij te genezen? Ja, het wordt vaak rondweg uitgesproken: „Ik geloof wel, dat Jezus mij kan helpen, maar ik weet niet

Sluiten