Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of Hij mij ook zal helpen". Welnu, opdat nu die vraag niet meer bij U oprijze, daarom vraagt Jezus zelf II: „Wilt gij gezond worden ?" Hij vraagt U dat niet uit ijdele nieuwsgierigheid om te weten wat gij wilt, want dat weet de Heere wel. Maar hij vraagt U dat omdat Hij gereed staat om U te genezen, en daartoe vraagt Hij als het ware uwe toestemming. Uit de vraag door Jezus gedaan blijkt de diepte zijner ontferming, zijn hartelijk medédoogen, zijne oprechte begeerte om U_te genezen. En daarom lokt deze vraag U om tot Hem uw oog op te heffen. Wanneer Jezus U vraagt, gelijk Hij thans doet, „wilt gij gezond worden?" — dan spoort Hij U daarmede aan om in al uwe rampen, zonden,' moeite en verdriet, tot Hem te vluchten. En dan is er geene ellende te groot om door Hem genezen te worden. De 38-jarige kranke was ongeneeslijk — toch doet Jezus hem gezond henengaan. Zoo ook gij, al waren uwe zonden, ellenden, enz. enzv nog zoo ontzettend en ongeneeslijk, toch vraagt Jezus U: ttWilt gij gezond worden?" Er is dus bij Hem redding en Hij is bereid, om U te redden.

En dat nu hebt ge te gelooven! „Die in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die den Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de» toorn Gods blijft op hem." Wie niet in Jezus gelooft als den machtigen en gewilligen Medicijnmeester, zal ook niet in ernst tot Hem vluchten ^aet zijne angsten. Zulkeen zoekt nog op andere wijze ïedding en vergenoegt zich menigmaal met den uiterlijken schijn.

Indien echter door de werking des Heiligen Geestes bij het licht van Gods Woord uw oog voor uwe krankheid is geopend en de ware begeerte is ontstaan om van haar verlost te worden opdat ge uw God moogt verheerlijken, dan heeft diezelfde Geest ook üw zielsoog ontsloten om de heerlijkheid van uwen Zaligmaker te aanschouwen, dan is er eene drang der ziele, om bij Hem te schuilen, dan wordt de hand van genade, die Hij toesteekt, aangenomen; in een woord, dan is er waar geloof.

En wanneer dan nu Jezus U voor de oogen gesteld wordt, vervuld met hartelijke liefde en barmhartigheid, bereid om U te helpen en U lokkende om toch de banden der zonde los te laten, de begeerlijkheden der wereld te ontvlieden en volkomen genezing bij Hem te zoeken, dan wordt daardoor uw geloof werkzaam gemaakt en

Sluiten