Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

smaadheid van Jezus dragen; dan zal er kloekmoedigheid zijn in het belijden met woord en daad en met ware lijdzaamheid zal gedragen worden wat in dien weg over U komt. Laat ons dan tot Hem uitgaan buiten de legerplaats, zijne smaadheid dragende.

Zingen: Psalm 73 : 12 en 13.

III. We worden vermaand om Christus aan te kleven. Daartoe moest wettische eigengerechtigheid en wereldsche begeerlijkheid worden losgelaten en daarentegen Christus en zijne smaadheid aanvaard. Maar om nu hiertoe te komen is eene bijzondere kennis noodig. Niet allen toch, die het vorige wel toestemmen en mede erkennen, dat de wereld behoort losgelaten en Christus aanvaard, komen tot die bekeering. Integendeel, velen maken allerlei uitvluchten, ze doen niet en willen niet doen, wat ze zelf zeggen toch noodzakelijk te zijn. En hoe dit nu komt? Omdat tot die daad van bekeering nog iets anders noodig is dan een bloot uitwendige redeneering. Er is voor noodig eene kennis, eene wetenschap, die ons geheel en al vervult en bezielt, eene kennis des geloofs. En daarvan spreekt vs. 14: „Want wij hebben hier geene blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende". En alzoo dringt vs. 14 het vorige aan. „Want wij hebben" wijst dan op iets, dat wij weten of zeker toch behooren te weten. We moeten weten, dat we hier geene blijvende stad hebben, maar dat wij de toekomende zoeken. Wie dat niet weten, verstaan ook niet dit „want" van vs. 14 en zij missen dan ook juist die kennis des geloofs, die hen tot handelen aanspoort. Zij kunnen niet zeggen, dat zij hier geene blijvende stad hebben, want juist riekten zij er alles op in om hier maar te kunnen blijven, en als dit dan telkens blijkt te mislukken, dan is dit weer eene teleurstelling, waarop ze niet ernstig hadden gerekend. En nog veel minder kunnen ze zeggen, dat zij de toekomende zoeken, want daaraan gelooven ze niet, ze kennen die niet. Alzoo blijkt, dat waar deze kennis gemist wordt, er geen aandrang is om Jezus aan te kleven; maar daar, waar men weet hier geene blijvende stad te hebben, maar de toekomende te zoeken, daar is de kennis aanwezig, die ons aanvuurt om toch Jezus alleen aan te kleven. En op grond •van die kennis worden we vermaand. Derhalve is er dan bovendien

Sluiten