Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Het huwelijk met Anna van Buren, rijke Nederlandsche erfdochter, maakte Willem van Oranje nog meer tot onzer één. Hij is dan nog steeds de vroolijke, onbezorgde, ridderlijke vorst, wiens geestelijk leven ver van diep was. Het leed werd ook hem niet gespaard, vrij spoedig was hij weduwnaar.

Zijn tweede huwelijk was louter politiek. Om in aanraking te komen met de Duitsche Luthersche vorsten trouwde hij Anna van Saksen. Het leven met haar is op den duur een kwelling geworden.

Uit het eerste huwelijk was de zoon Philips Willem, de ongelukkige jongen die in 1567 naar Spanje werd ontvoerd en zijn vader nooit terug zag. Maurits, de zoon uit het tweede huwelijk, is de bekende veldheer uit het eind der 16e eeuw !

Later is de prins nog gehuwd met de Fransche gewezennon Charlotte van Bourbon, een edele vrouw, die hem verscheidene dochters schonk. In 1582 heeft deze opofferende vrouw haar leven zien wegvloeien in den liefdedienst voor haar man.

Daarna is nog Louise de Coligny echtgenoote van den prins geweest. Frederik Hendrik was de zoon uit dit huwelijk.

3. Op kerkelijk gebied was Willem van Oranje eerst Roomsch, hoewel de opvattingen van zijn moeder diepen indruk op hem gemaakt hadden. Roomsch was hij, maar aan den lichten kant, meer Erasmiaansch ! Van vervolgingen had hij een afkeer, wel heeft hij ook in zijn prinsdom maatregelen tegen de ketterij genomen, maar hij was een der eersten, die de geloofsvervolging bestreed en verdraagzaamheid predikte. Zijn verdraagzaamheid werd meermalen uitgelegd als onverschilligheid, dit is echter verkeerd gezien. Vooral zijn brieven doen hem kennen als een Godvreezend-man, die zich van zijn taak wel bewust was. In 1567 was hij overgegaan tot het Lutheranismè, om in 1573 openlijk het Gereformeerde geloof te omhelzen. Zijn omgang met de Fransche Protestanten was aan dezen overgang niet vreemd.

4. Het hoofddoel van zijn levensstrijd was de vereeniging van alle Nederlandsche gewesten ter verwerving van politieke en godsdienstige vrijheid. Hij heeft niet mogen zien, dat dit goeddeels bereikt is. De Zuidelijke gewesten zijn van de Generale Unie losgescheurd en weer in gehoor-

Sluiten