Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zaamheid aan Spanje vervallen, de Noordelijke zijn de Roemrijke Zeven Gewesten geworden. En daar was ook niet volledig 's prinsen doel bereikt. Het Roomsche geloof werd er verboden, d.w.z. het mocht er niet openlijk worden uitgeoefend.

Gelukkig werd geen vervolging toegelaten, vrijheid van geweten gold al spoedig als een onvervreemdbaar goed der burgers.

Voor die vrijheid heeft Willem van Oranje zijn bloed gegeven. Zijn broers vóór hem, hij in 1584. Aan hem en zijn huis heeft het Nederlandsche volk de duurste verplichtingen.

Vragen: -''Y^KÖ

1. Is het goed van Willem „den Zwijger" te spreken ?

2. Wanneer waren er al Nassau's in de Nederlanden ?

3. Was het goed, dat de ouders van Willem, ter wille van de erfenis, toestonden dat hun zoon Roomsch werd ?

4. Welke broers van den prins hebben een rol gespeeld in onze geschiedenis ?

5. Wie was één der trouwste vrienden van den prins ?

6. Welke lieden verzetten zich tegen zijn gematigde politiek ?

7. Hebt u wel eens van de apologie gehoord ?

8. Mag een volk zijn vorst afzweren ?

9. Welk ambt heeft de Vader des Vaderlands hier eigenlijk vervuld ?

10. Waarom wilde hij steeds hulp zoeken in Frankrijk ?

11. Hoe stamt koningin Wilhelmina af van den grooten Oranje ?

12. Wie is de stamvader van den z.g. Frieschen tak ? Lectuur:

In de aangegeven werken op verschillende plaatsen. Zie ook: Van Alkemade : De Vader des Vaderlands.

XIII. LEICESTER.

1. Na den moord op prins Willem ontstond er geen paniek. De kloeke houding der Staten wist die te voorkomen. Voor het centraal gezag werd een Raad van State opgericht, waarvan ook de jonge Maurits lid werd.

Sluiten