Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. De laatste jaren van onzen strijd vallen samen met de groote worsteling in Duitschland, die men 30-jarigen oorlog noemt. Maar de godsdienst was niet de scheidingslijn, wel de politiek. De Calvinistische Republiek en het Roomsche Frankrijk steunden de Protestantsche Duitschers tegen hun Roomschen keizer.

En de Spanjaarden hielpen de Hugenoten in hun verzet tegen den Franschen koning, terwijl ze de kettersche Nederlanders bevochten. Zelfs hebben wij een vloot uitgezonden om de Protestanten in La Rochelle te bestrijden en deze geloofsgenooten aan hun belagers te onderwerpen! Politiek boven geloof!

4. Een laatste poging ons te onderwerpen deed Spanje in 1639. Weer met een vloot. Maar wederom zonder succes. Op de Engelsche kust werd deze tweede Armada door Maarten Harpertszoon Tromp verslagen. Dan valt er van het oorlogsterrein weinig meer te melden. Aan beide zijden hunkerde men naar vrede. Zoo kwam dan de beroemde Munstersche vrede tot stand, waarbij onze onafhankelijkheid werd erkend.

Spanje was verslagen, voor ons was ruimte gemaakt. Eén jaar eerder was Frederik Hendrik overleden. Zijn macht was zéér groot geweest, die van een vorst gelijk! De tijd waarin hij leefde was een glansperiode, onze gouden eeuw!

Vragen: ti Naar wie heet Frederik Hendrik ?

2. Weet u iets omtrent zijn moeder ?

3. En ook iets omtrent Louise Henriëtte ?

4. Welken titel voerde deze stadhouder ?

5. Bewijs eens, dat hij meer macht had, dan zijn voorgangers.

■6. Toon aan, dat men het laatste deel van den 80-jarigen oorlog vast geen godsdienstoorlog meer noemen mag.

7. Mochten wij op de Engelsche kust wel vechten ?

8. Waarom durfden onze vaderen dit toch ?

9. Wat zijn de bepalingen van den Munsterschen vrede ? 10. Was er al eenig verzet tegen de macht van Oranje ? Lectuur:

Te Merwe, blz. 257—272. Groot Vertelboek II, blz. 71—98. Langedijk I, § 18 b. Algra I, blz. 190—201.

Sluiten