Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

raadpensionaris aan het hoofd Rutger Jan Schimmelpenninck.

Die titel was een misleiding. Raadpensionaris was Schimmelpenninck niet, meer een soort president met vrij veel macht, een inleiding op het komende koningschap.

We kregen onzen koning in Lodewijk Napoleon, die van 1806—'10 hier regeerde, althans dit trachtte.

Lodewijk was een braaf man, een tikje ijdel. Zijn fout in de oogen van den grooten broer was, dat hij zich allereerst om de belangen van zijn nieuwe land bekommerde. Hij probeerde Nederlander te zijn!

Hoewel de toestand der finantiën zeer zorgelijk was, betrachtte Lodewijk de noodige zuinigheid niet. De stilliggende handel veroorzaakte groote armoede, de landbouwers hadden het beter !

Om Engeland te treffen was bij het Continentaal Stelsel alle handel met dit land verboden, gevolg was, dat de smokkelarij hevig bloeide. De regeering trad daar niet al te scherp tegen op.

De inval der Engelschen in Zeeland (1809) werd de aanleiding tot Lodewijks vertrek. Hoewel hij afstand deed ten behoeve van zijn zoon, lijfde de keizer ons land eenvoudig bij Frankrijk in.

4. Die inlijving bracht ons rechtstreeks onder Eransch bestuur. Onderwijs en pers moesten helpen ons volk te verfranschen, het bestuur werd op geheel anderen voet ingericht. Stellig had dit bewind ook voordeelige kanten, ze wogen echter niet op tegen het nadeel van vrijheidsverlies en van allerlei gehate maatregelen. Veel last ondervond men van de gedwongen loting, de conscriptie.

Vergeet niet, dat we steeds met huurlegers hadden gestreden,, dat de militaire geest van Napoleon ons vreemd was en dat de soldaten in geheel Europa dienst hadden te doen.

De censuur, bij een volk dat steeds gewoon was geen blad voor den mond te nemen, was pijnlijk, er ontsnapte wel een en ander aan de aandacht der autoriteiten ! Wat de staatsschuld aangaat, de toestand was van dien aard, dat de rente niet op te brengen viel. De belastingen, liepen voortdurend terug, geen wonder, dat naar vermindering van uitgaven werd gestaan. Vandaar de tiërceering,. d.w.z. een derde der rente werd slechts betaald. Omdat.

Sluiten