Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waren aan den staat gekomen, die nu aan de kerkedienaren het salaris uitbetaalde. Deze toestand werd bestendigd voor de bestaande kerkgenootschappen. Deze band tusschen Kerk en Staat, „de zilveren koorde" is tot op heden gebleven.

Willem I had het liefst alle kerkgenootschappen in één kerk opgesmolten, Joden en Roomschen incluis. Dit lukte niet! Maar wel gaf hij aan de Gereformeerde Kerk een nieuwe kerkenorde, het berucht geworden reglement va"n 1816. Hiermee ging de koning buiten zijn boekje, er werd zwak geprotesteerd, maar de zaak ging door ! De verdraagzaamheid bleek in de jaren na 1834 toen de mannen der Afscheiding het bestonden de Nederlandsch Hervormde Kerk te verlaten!

De Belgische kwestie was ten slotte de oorzaak dat koning Willem I teleurgesteld en eenigszins verbitterd de regeering neerlegde.

Van het oogenblik der vereeniging af waren er grieven onder de Zuidelijken. Vooral de heftig Roomschen, de Clericalen, verwierpen een grondwet, die vrijheid van godsdienst gaf, en schikten zich noode onder een Protestantschen koning.

In den loop der jaren vermeerderden de klachten. Het ergst was de beweging tegen het Collegium Philosophicum, een hoogeschool die de a.s. geestelijken moesten bezoeken, wilden ze tot het priesterambt worden toegelaten. De koning greep hier in de rechten der kerk en der ouders, hij meende nu gehoorzame geesteüjken te kunnen krijgen. Deze heele zaak is op een mislukking uitgeloopen, ten slotte werd de school opgeheven ! Er was toen een nieuwe overeenkomst met den paus getroffen, die echter slap werd uitgevoerd.

De liberalen in België hadden vooral te klagen over de beperking der drukpersvrijheid. Ten slotte vereenigden ze zich met de Clericalen (1828).

De opstand brak uit onder invloed van de Juli-revolutie in Parijs.

Koning Karei X van Bourbon was zeer gehaat, om zijn reactionaire daden, hij werd verdreven en Lodewijk Philips van Orleans besteeg den Franschen troon (1830—1848).

In Augustus 1830 begon het vrij onverwacht, in Brussel. Snel plantte zich het oproer voort, vooral toen de regeering aarzelde. Eischten de Belgen eerst herstel van grieven,

Sluiten