Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze functie werd iri 1901 verwisseld, voor die van minister-president. Het kabinet. Kuyper dat tot 1905 de zaken des lands behartigde, is zeer benadeeld in zijn werkzaamheid door de spoorwegstaking van 1903 en de daaraan verbonden woelingen. Kuyper, die ongetwijfeld op een tweede ambtsperiode had gerekend, werd zeer teleurgesteld door den uitslag der verkiezingen van 1905. Na zijn aftreden als minister volgde een groote reis om de oude wereldzee. Teruggekeerd in het vaderland werd hij weer Kamerlid, tot 1912 van de Tweede, daarna tot het jaar van zijn dood van de Eerste Kamer.

De dagen van de groote activiteit waren achter den rug. De langzame verbreking van den aardschen tabernakel kostte smart en strijd, tot men in November 1920 meldde dat Abraham Kuyper in Jezus ontslapen was.

4. Als levenswerk van Dr Kuyper kan men dit zien : De Gereformeerde Nederlanders, levende uit de beginselen der Reformatie, waren in de 19de eeuw een kleine, nauwelijks getelde schare. Kuyper heeft hun de plaats hergeven, die ze toekwam. Niet om hen in de eerste plaats. Maar om in hen Gods werk te bevestigen, dat Hij in ons land geplant had.

Zijn veelzijdig talent, zijn organisatiegaven maakten hem tot een geboren leider. Hij voelde zich daartoe van God geroepen. Op velerlei gebied heeft hij den stoot gegeven tot herleving en opbloei in Calvinistischen zin.

a. In de kerk. Niet alleen de Doleantie en de uit haar stammende kerken, zijn vrucht van zijn arbeid, ook de Gereformeerden in de Hervormde Kerk hebben hem veel te danken. De theologie in Gereformeerden trant beoefenen, de hernieuwde belangstelling voor het werk van Calvijn, het is vrucht van zijn optreden.

b. In den Staat. Hij was de grondlegger met Groen van de Anti-Revolutionaire partij. Voor haar schreef hij „Ons Program", in zijn redevoeringen op de Deputatenvergaderingen werden de rechtlijnen uitgestippeld voor

\ het politieke leven.

De schoolstrijd allereerst, daarna de sociale kwestie hadden zijn voortdurende aandacht en zorg.

c. Van de wetenschap. Moeilijk kan men zijn werk, de stichting der Vrije Universiteit, op juiste waarde schatten. Haar arbeid, door hoogleeraren en leerlingen, is

Sluiten