Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Het kabinet Cort van der Linden, opgetreden na de verkiezingen van 1913, heeft met veel beleid de moeilijke taak volbracht der handhaving van onze neutraliteit. Enorme sommen werden verslonden door de langdurige mobilisatie, wel verdienden enkelen schatten aan oorlogswinst, waarvan men extra-belasting betalen moest, het meerendeel der bevolking leed door de stijgende prijzen van haast alle levensmiddelen.

De groote onveiligheid ter zee belemmerde de scheepvaart, daardoor liep de voedselvoorziening groot gevaar. Distri.butie-diensten moesten zorgen dat ieder zijn rechtmatig aandeel van de aanwezige voorraden ontving.

Allerlei woorden uit deze dagen slaan terug op de bijzondere moeiten die bestonden. Men sprak van: hamsteren, kettinghandel, sleutelgeld, O.W.'er e.d.

3. Voorgegaan door H. M. de Koningin, sloegen velen de handen ineen, om den nood te lenigen. Het Koninklijk Nationaal Steuncomité, tot dat doel opgericht, heeft prachtig werk gedaan. Maar al schaarscher werd het voedsel. De blokkade door Engeland, de verscherpte duikbootoorlog door Duitschland waren voor de neutrale landen bijna even fnuikend als voor de oorlogvoerenden zelf.

4. Op politiek gebied was in het land vrede. De nationale gedachte moest de nationale geschillen overheerschen, had Troelstra in de Kamer gezegd. Vrucht van deze wapenstilstand was, dat bij de Grondwetsherziening van 1917 zoowel de Onderwijskwestie als de Kiesrechtmoeilijkheden werden opgelost. Gelijkstelling van openbaar en bijzonder (lager) onderwijs werd door Rechts begeerd. De linkerzijde verwachtte heil van het algemeen kiesrecht. Zoowel mannen als vrouwen konden ter stembus trekken en ook in de vertegenwoordigende lichamen zitting nemen.

5. Eindelijk in November 1918 eindigde de worsteling. Rusland was reeds eerder uitgevallen, revolutie maakte aan het Tsarenbewind een einde, een communistische Republiek kwam er voor in de plaats.

De revolutiegeest greep ook Oostenrijk en Duitschland aan. Matrozen en soldaten sloegen aan het muiten, de keizer vluchtte naar ons land.

De vrede kwam met het „dictaat van Versailles". De

Sluiten