Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

brief, het Vierde gebod niet meer van kracht zou zijn, waar blijven dan de andere negen?

Neen, het gold hier alleen enkele bepalingen, die nog aangehouden zouden worden naast de Wet des Heeren.

Vraag VIII. Waarom heeft de Apostel Paulus, die schreef door den Heiligen Geest, in al zijne brieven nagelaten te zeggen, dat de Christenen den 7den dag moesten gedenken? Vergat hij dat ook?

Antwoord. Blijkbaar heeft Paulus dit niet noodig geacht, daar zoowel de Christenen uit de Heidenen als uit de Joden den Sabbat hielden. Om niet in herhaling te treden, herleze men ook de teksten in het antwoord op vraag VI.

Ik kan dit nog aanvullen met te verwijzen naar Handel. 18 : 4, alwaar wij lezen:

En hij handelde op eiken Sabbat in de synagoge, en bewoog tot het geloof Joden en Grieken. Paulus hield dus den Sabbat, en predikte op dien dag het Evangelie en wij als goede navolgers van Paulus doen hetzelfde, temeer daar Paulus op verschillende plaatsen aanmaant zijn navolgers te zijn.

1 Cor. 4 : 16: Zoo vermaan ik u dan, zijt mijne navolgers. 1 Cor. 11 : 1: Weest mijne navolgers, gelijkerwijs ook ik van Christus. Fil. 3 : 17: Weest mede mijne navolgers, broeders, en merkt op degenen die alzöö wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt.

Zondagvierders zijn derhalve geen navolgers van Paulus, maar van een oud, heidensch gebruik.

Vraag IX. Indien de Christenen den Sabbat moeten houden, waarom maakten de Apostelen en eerste Christenen de groote fout om hun voornaamste vergadering te houden op den eersten dag der week? Handel. 20 : 7 (Vgl. 1 Cor. 16 : 1.)

Antwoord. Vooreerst de opmerking dat de Apostelen en de eerste Christenen deze groote fout niét begingen, daar zij hun voornaamste vergaderingen niet op den eersten dag der week hielden. De Heer Wilson begaat hier wèl een groote fout, ten eerste om Hand. 20 : 7 aan te halen, welke tekst elk begrip van Zondagviering uitsluit, en vervolgens 1 Cor. 16 : 1 en 2, waar elk begrip van vergaderen uitgesloten is. Men oordeele zelf: % Hand. 20 : 7: En op den eersten dag der week, als de discipelen bijeen*, gekomen waren om brood te breken, handelde .Paulus met hen, zullende des anderen daags verreizen; en hij strekte zijn rede uit tot middernacht.

t>

1 Cor. 16 : 2: Op eiken eersten dag der wee&legge een iegelijk van u iets bij zichzelven weg.

Alvorens ik.xleze fout ga bewijzèn, zou ik den Heer Wilson een vraag willen steüe<n;en wel deze: Wanneer Paulus op den eersten dag der week een vergadering hield, omdat hij den volgenden dag verreizen moest, is dan die dag belangrijker dan de Sabbat, waarop

Sluiten