Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toelichting blijkt, dat onze zendelingen, wanneer zij in het moederland terug komen en nog arbeiden kunnen, alsdan voor de Binnenl. Zending gebruikt worden. De Synode oordeelt, dat de Zendingscommissie dit ad notam moet nemen. Buiten- en Binnenl. Zending behoeven niet tegenover elkander te staan, maar kunnen hand aan hand gaan.

Abt. 193.

De vraag op de Agenda: (B d z) Waarom is zendeling Van Alphen niet teruggekeerd naar Soemba? wordt beantwoord met: D. V. zal hij eerlang derwaarts keeren.

Abt. 194.

De tijd voor deze zitting bestemd, is weder vervlogen. De Vergadering zingt Ps. 86:5,

Al de Heidnen, door Uw handen, enz. dankt bij monde van Ds. Gispen den Heere voor zijne hulpe, geheel deze week genoten, en gaat, zoo de Heere wil, tot Dinsdagmorgen uiteen.

NEGENTIENDE ZITTING. Dinsdag 1 September, voorm. 9—1 uur. Abt. 195.

Weder samengebracht, zingt de Vergadering Ps. 25:10, Hoed mijn ziel en red ze uit nooden, enz. en beveelt zich in den gebede aan den zegen des Heeren aan, waarbij Ds. Wagenmakeb de mond is.

Abt. 196.

Afwezig zijn de BB. Ouderlingen: Dekkee uit Groningen, Hoekees uit Friesland, Geeets uit Drenthe, Olthoff uit N.-Holland, van den Boom uit N.-Brabant en Den Boee uit Zeeland. Olthoff, v. d. Boom en Den Boee met kennisgeving.

Aet. 197.

Eenige secundi vervangen de plaats der primi. Voor Ds. van Anken zit Ds. Noordbwiee, voor Ds. van Gooe zgn collega A. Bbink.

Ouderling Radema vervangt P. Viebsen, Ouderling j. Post zit

Sluiten