Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWINTIGSTE ZITTING. Dinsdag 1 September, nam. 4—9 uur.

Abt. 205.

De Vergadering zingt Ps. 122:3,

Dat vrede en aangename rust, enz. en vraagt bij monde van Ds. Bulens om den zegen des Heeren.

Abt. 206.

De ouderlingen, die in de morgenzitting absent waren, zgn nu allen met uitzondering van Olthoff tegenwoordig. De primus Ds. van Goob neemt de plaats van zijn secundus A. Bbink weder in.

Abt. 207.

De Synode komt terug op bet Protest. van P. v. d. Gbup (zie art. 166). De Commissie van Rapport deelt mede, dat de zaak in geschil, waarover adressant sprak, niet ontvankelijk zou ziin, wijl hij opgehouden heeft lid te wezen, ware het niet, dat adressant zich beklaagde over zijn royement, zeggende, dat dit geschied is, zonder dat hij ooit is vermaand, na zun wegblijven uit de kerk.

De Rapport-Commissie is van oordeel, zoo deze bewering van adressant juist is, dat de zaak hier wel behoort. De vraag is dus, of de kerkeraad hem voor zijne schrapping vermaand heeft. Een der pastores loei antwoordt bevestigend en biedt der Vergadering het getuigenis aan van onderscheidene tegenwoordig zijnde kerkeraadsleden. Op deze getuigenissen willen sommige broeders het protest dadelijk voor niet ontyankeluk verklaren. Anderen willen het opnieuw naar de Commissie van Rapport verwijzen, en haar opdragen de notulen van den kerkeraad te raadplegen'. Nog anderen merken op, dat men op verkeerden weg komt. Adressant heeft eene nieuwe zaak in het debat gebracht, nl. klacht over zijne schrapping als lid. Met deze zaak had hij eerst naar de Classis en, zoo hij daar met voldaan of overtuigd werd, naar de Provincie moeten gaan. Daarom kan deze kwestie hier niet ontvankelijk zjjn.

Na het medegedeelde levert de Commissie. van Kapport een voorstel in, de strekking hebbende om de zaak hier voor niet ontvankelijk te verklaren. Dit wordt tegenover een voorstel in stemming gebracht, dat de kerkeraadsnotulen wil raadplegen.

Het voorstel der Commissie wvrdt met alle stemmen op twee na aangenomen en het protest voor niet ontvankelijk verklaard.

Sluiten