Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. In de vigeerende Kerkorde zgn eenige artikelen, die niet kunnen gehouden of zonder bezwaar afgeschaft worden.

3. In de vigeerende Kerkorde zijn vele artikelen, die niet gehouden worden, (hetzij geheel of gedeeltelijk) schoon zg' nooit afgeschaft of gewg'zigd zijn.

4. In de vigeerende Kerkorde zijn onderscheidene artikelen, die reeds verklaard, vermeerd of verminderd zgn.

5. Door de Synode zijn sedert 1836 reeds nieuwe bepalingen' gemaakt, die in de Kerkorde niet gevonden worden.

Aan het slot van haar voorstel weerlegt adressante reeds bij voorbaat eenige der meest gewone bezwaren, die tegen zulk eene herziening ingebracht worden, als daar zgn: a. Een herziening zou allicht onrust in de gemeente teweeg

brengen.

6. Wij moeten eerbied hebben voor den arbeid der Vaderen.

c. Wij zijn reeds aan het herzien.

d. Het is een te veel omvattende taak en onze Kerk bezit niet de daarvoor benoodigde degelijke krachten.

e. Wij moeten wachten met herziening, totdat alle Gereformeerden in den lande één zullen zgn.

Abt. 210.

Friesland maakt er attent op, dat in de conclusie verschil is tusschen de Classis Sneek en de Provinciale Synode van Friesland. Sneek wil eene nieuwe Kerkorde. Friesland eene herziening van de bestaande.

Abt. 211.

Nu lichten de afgevaardigden van N. Brabant hun artikel op de Agenda 'toe. Bg' die toelichting blijkt, dat eene meerderheid der Prov. Synode was voor den inhoud van 't Agendaartikel, een minderheid er tegen. De meerderheid zegt, dat de uitnemende artikelen van Docent de Cock in de Bazuin aanleiding hebben gegeven tot het ter sprake brengen van dit punt. Zou, zoo vraagt zij, herziening niet wenschelijk, niet geoorloofd zijn? Zij wijst op art. 86 der D. Kerkorde en herinnert dat ook vroegere Synoden dit en dat artikel vermeerderd of verminderd hebben. Herziening is noodig zelfs, omdat er vele artikelen in de Kerkorde zgn, die niet gehouden worden, die niet hunnen gehouden worden. Eerbied voor de Kerkorde eischt herziening; voor beroering is thans geen vreeze meer, en door 's Heeren genade is het alleen onze Kerk in ons land, die de hand aan net werk kan slaan.

De minderheid beschouwt de zaak anders. Het recht tot herziening der Kerkorde wil zij niet betwisten. Art. 86 geeft het ons. Maar het is de vraag, of dit voorstel hier wel behoort.

Sluiten