Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De vyfcle Prae-adviseur wil niet over de verschillende voorstellen spreken, maar alleen over het verst-reikende, dat van N.Brabant, dat als 't ware eene nieuwe Kerkorde verlangt. Eigenaardig is het, dat in 1837 N.-Brabant ook het initiatief nam tot herziening der Kerkorde. Thans weer. De historie heeft geleerd, dat het maken van een nieuwe Kerkorde geen gemakkelijk werk is. Men komt met beginselen in aanraking. In 1837 zgn eerst zes artikelen gemaakt over de Kerk, en toen nog zes, die de beginselen der Kerkorde betroffen. Men kon het over de principia niet eens worden. Men zij voorzichtig. Allerlei vraagstukken komen bij het maken van een Kerkorde in aanmerking ï». v. de verhouding tusschen Staat en Kerk, doopleden enz. De principia moeten belichaamd worden in verschillende bepalingen en er is verschil in zienswijze over de principia. En hebben wij wel studie genoeg gemaakt van het Kerkrecht? Mijn collega zelf zal gaarne erkennen: het werkje dat ik onder handen heb, is geene Kerkorde uit de principia. Laat ons afwachten, totdat wij het handboekje, dat in de maak is, hebben. Er zjjn nog heel wat dingen, die ons nog niet volkomen helder ziin. Licht zal er verschil in eigen boezem ontstaan, 'tls waar wg zijn soms wel eens in de war, maar dat is zoo erg niet. De behoefte aan een nieuwe Kerkorde is nog niet gebleken. De Synode trede niet in het verzoek van-N.-Brabant, maar vervnlle den wensch van N.-Holland, eene herziene en vermeerderde uitgave der Algemeene Bepalingen "onzer Kerk.

De zesde Prae-adviseur deelt niet de vrees der beide laatste sprekers. Een Kerk moet den moed hebben om waar te zgn. Herziening in den zin van afwijking van Dordt bedoelt niemand. Maar wg handelen niet ernstig met de Kerkorde. Volgens haar moet het Avondmaal om de twee maanden gevierd worden. Ook is het samenstel onzer Kerkvergaderingen niet Dordsch. Deze Synode is zelfs geene Synode naar de uitspraak der Kerkorde. Zij bevat afgevaardigden uit vijf Provinciën, die te klein zijn. Dordt had groote, wij kleine Classes. Toch biedt het treden in 't verzoek van N.-Brabant overwegend bezwaar. Wat die Provincie vraagt is een verbazend, een reuzenwerk. Er mocht dan wel eene aparte Synode voor samenkomen. Onrust is tot nog toe niet geopenbaard; het is zelfs al te rustig. Zullen wij dan niets doen? Ja wij moeten weten, waar wij aan toe zijn. Wg moeten eene Kerkorde geven. Om een begin daarvan te krijgen, hebben wij tot voorlichting van de Kerkeraden enz. eene uitgave van de Dordsche Kerkorde noodig, waarin de onderscheidene artikelen zijn aangewezen naar de beteekenis, die zij nog hebben voor de Kerk in dezen tijd. Wat N.-Holland verlangt dient in elk geval opgevolgd te worden. In de uitgave, die het verlangt, kunnen opgenomen worden de Reglementen van Zending, Weduwenkas, Kerkvisitatie, Kerkelijke goederen enz. Die reglementen behooren bij elkaar in een bundeltje.

Sluiten