Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N.-Brabant en Friesland hadden inmiddels hunne voorstellen ingetrokken. Het voorstel der Classis Sneek is in alinea 1 van het voorstel begrepen.

Abt. 214.

Een der Prae-adviseurs brengt de vraag in het midden, of het artikel in de Algemeene Bepalingen Titel III 2, bijjven moet, hetwelk vordert, dat de Kerkorde door leeraren en ouderlingen onderteekend worde. Zijneerw. stelt voor dit artikel te schrappen en het niet in de nieuwe editie, door de Synodale Commissie uit te geven, op te nemen. Als motief voor dit voorstel voert hg aan, dat dit artikel nooit nageleefd is en niet nageleefd kan worden, daar het in de Gereformeerde Kerk nooit geëischt is de Kerkorde te onderteekenen.

Het voor en tegen van dit voorstel wordt overwogen.

In stemming gebracht wordt het met 24 tegen 14 stemmen verworpen.

Abt. 215.

De Vergadering gaat nu in comité. De Notulen der beide comité-vergaderingen worden gelezen en vastgesteld.

Abt. 216.

Het comité is weder opgeheven.

Abt. 217.

De Synode komt in openbare vergadering terug op F b der Agenda: (Zie art. 92.)

Wat is de oorzaak, dat geene volledige uitvoering is gegeven aan art 203 der Synode 1882?

Uit de toelichting bleek, dat N.-Holland het oog heeft op alinea 2, aldus luidende: Tevens, verlangt de Synode, dat hij daarvoor (voor het wachtgeld) zijne krachten wjjde aan het Weekblad de Bazuin. Het vraagt nu: wat is de reden, dat ZEw. dat niet doet?

De Vergadering besloot eene Commissie van drie leden te benoemen om met den oud-Docent te spreken.

Thans gaat de Synode tot de benoeming van die Commissie over. Verkozen worden de BB. J. van Andel, J. v. d. Linden en H. Beukee. Secundi zgn: W. H. Gispen, A. Littooij en J. F. Bülens.

Abt. 218.

Aan E. Kbopveld, die nu tien jaren als Secretaris-Penningmeester der Commissie de Zending ODder Israël met ijver en toewijding gediend heeft, is eene gratificatie van f 100.00 toegekend, voor welk bink van erkentelijkheid Zijneerw. gevoeligen dank heeft betuigd.

Sluiten