Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vr. Hoe zit eigenlijk de zaak? Wat is er tusschen R. enE.?

Ds. Beuker releveert het een en ander uit het Rapport der Notulen in comité.

Vr. Zijn Röther en Balzar ook gescheiden?

Antw. R. staat op dat oogenblik met zijne gemeente geheel op zich zelf.

Vr. Worden er ook pogingen aangewend tot vereeniging dier beide gemeenten? Antw. Ik zou het wel denken.

Art. 226.

Aangaande de aangelegenheid van Pastor Röther en die Freie Evangelische Kirche Deutschlands besluit de Synode, dat zij zich, wat punt 1 en 3 betreft, vereenigt met hét advies der Commissie in art. 224 genoemd; het verzoek in punt 2 bedoeld stelt ze echter in handen der Synodale Commissie, welke zal zien öf er, en zoo ja, welk een antwoord er uit Schotland komt, om dan naar bevind van zaken te handelen.

Art. 227.

De Belgische Zendingskerk, zegt de Voorzitter, vraagt van ons mannen en geld. Wat moeten wij doen? Onze predikanten zgn beroepbaar, maar geld?

Laten de Broeders uit België overkomen en hun toestand hier bekendmaken, zegt de een. Dan moeten wij hun openhartig zeggen: zooals gij dat vroeger deedt: nu eens bij de Hervormden dan bij ons bevalt het in onze gemeenten niet, zegt een ander. De Synode bevele den grooten hnantiëelen nood onzer Zusterkerk aan onze gemeenten aan, en de S. Commissie doe dit door middel van de Baznin, zegt een derde.

Bit laatste wordt aangenomen.

Art. 228.

In behandeling komt nu E e g der Agenda:

e. Be Synode oordeele of kerkelijke personen nl. Predikanten of Docenten wel leden mogen zijn van den gemeenteraad, Staten Provinciaal en Generaal. (Overijsel.) g. De Synode, lettende op Titel XXV, 2 der Algemeene Bepalingen onzer Kerk, spreke een votum van afkeuring uit over Docenten en leeraren onzer Kerk, die zich candidaten laten stellen voor de Tweede Kamer, Provinciale Staten of gemeenteraden. (N.-Brabant.)

Overijsel en N.-Brabant lichten hunne respectieve voorstellen toe. Overijsel zegt: Een Classis bracht dit voorstel op onze Provincie en de Provincie nam het over om het ter Synodale tafel te brengen. Wij hebben bezwaar vooral met het oog op art. 91 der grondwet, dat het lidmaatschap onvereenigbaar verklaart met de bedienaren van den godsdienst. Wg vragen: Is het candidaatstellen van een predikant niet in strijd met dat

Sluiten