Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

artikel? Bovendien, wordt hij gekozen en neemt hij zijne benoeming aan, hij doet dan afstand van zijne roeping, en gaat van het kerkehjk op het politiek gebied over. Mag dat? Staat de godsdienst niet boven de politiek ? Wat de Docenten betreft, dit slaat vooral op den gemeenteraad. Er is toch veel werk voor te doen, —- loopt het dan niet op schade uit voor de Theol. School? En wordt het aan één Docent toegestaan, dan kan het ook aan de anderen niet geweigerd worden, maar indien nu eens meerderen lid werden van den gemeenteraad? En behouden ook zij het radikaal niet, al hebben zij geene plaatselijke gemeente? De Synode moge oordeelen.

N.-Brabant zegt: Wij kunnen nu kort zijn. Al die overwegingen hebben ook ons geleid. Wij hebben ons aangehaakt aan de Algemeene Bepalingen Titel XXV, 2. Daar wordt het aan ieders geweten overgelaten. De Synode stelde het dubieus. Dat mag niet. De grondwet sluit bedienaren van den godsdienst uit. Waarom mogen zij geen leden zijn? Om invloed uit te oefenen ? Neen. Zij moeten of het een of het ander aanvaarden. En past het voor onze leeraren, den eenen dag een degen op zij, den anderen een toga om te hebben? De Synode spreke een votum van afkeuring uit. Wij werken, merkt een ander afgevaardigde van N.-Brabant op, om de banden tusschen Kerk en Staat los te maken, en onze predikanten zullen die twee telkens vereenigen, dat gaat niet.

Abt. 229.

Prae-advies wordt ingewonnen. De eerste Prae-adviseur is het met Overijsel en N.-Brabant eens. Hij kan het noch met de eerlijkheid noch met de grondwet .rijmen, dat genoemde kerkelijke personen leden worden van die staatkundige lichamen. De liberalen durven hun ambt opgeven; wij rekenen met onzen godsdienst anders. Rome beweert twee sleutels te hebben; Schaepman kan dus wel kamerlid worden. Ons standpunt verbiedt het. Met het oog op de omstandigheden kan hjj het lid zijn ook niet wettigen. Daniël was aan net hof, maar wij hebben thans andere tijden. Spreker zou in onzen tijd alleen naar de Tweede Kamer of naar den gemeenteraad kunnen gaan, als de Synode het hem opleide. Onze nazaten zullen zeggen als zij lezen: een Zendingsdirector in de Tweede Kamer en een Docent in den gemeenteraad, wat waren die broeders in de war! Wij hebben al onze krachten noodig voor den Evangeliedienst en kunnen geen twee bedieningen van geheel ongelijken aard vervullen. Calvijn wilde zich ook niet m den dienst van den Staat begeven. Spreker herinnert eindelijk aan het schriftwoord: Zeg aan Archippus: zie op de bediening, dat gij die vervult; — doet men dit in den gemeenteraad en in de Tweede Kamer? Hij komt tot de slotsom: onze leeraars en Docenten doen

Sluiten