Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ander broeder zegt: als wij 't voorstel van N.-Brabant aannamen, zouden wij enghartiger zijn dan onze Dordsche Vaders blijkens art. 57 der D. K., terwijl uit Groningen en Friesland stemmen opgaan, die de aanneming van het voorstel sterk ontraden. De eisch zou vernietigend werken. Gewezen wordt eindelijk op het oordeel van Voetius in zijn „Politica" die zegt, dat er anderen dan leden kunnen zijn bij den doop, zelfs het rechtzinnig zijn in de leer wordt niet geëischt voor familieleden.

Een voorstel om bij het oude te blijven wordt met 31 tegen 7 stemmen aangenomen.

Abt. 236.

Aan de orde wordt gesteld D t der Agenda:

De Synode spreke uit, dat het eene. verloochening van ons kerkelijk bestaan en mitsdien strafbaar is, wanneer een lid onzer Kerk zijn of haar huwelijk in de Nederd. Serv. Kerk. ook al geschiedt het geheel overeenkomstig het huwelijksformulier, laat inzegenen. (Zeeland.)

Zeeland licht zijn voorstel toe. Het staat niet goed, zegt het, op de Agenda. Ook al moet worden wanneer. Een concreet geval gat aanleiding tot het brengen van dit punt op de Synode, 't Bezwaar zit hierin, dat tweemaal persoonlijk gevraagd wordt: belijdt gij voor God en deze zijne heilige gemeente enz. Trouwt nu een lid onzer gemeente in de N. H. Kerk en antwoordt het bevestigend, dan verloochent het ons kerkelijk bestaan. De Synode keure dit af en spreke het censurabele van zulke gedragingen uit.

Het prae-advies wijst er op, dat een onzer Synoden dit gedrag reeds afgekeurd heeft. Wij moeten echter onderscheid maken. Te veroordeelen is het als de bruidegom, niet te veroordeelen, ten minste niet te straffen, is het, als de bruid het doet, omdat zij het hoofd niet is.

Een ander Prae-adviseur zegt: onze geheele Synode veroordeelt het, maar mag er de kerkelijke tucht op toegepast worden? Voorondersteld, wij waren in Schotland, waar drie kerkelijke gemeenten in eenzelfde stad zijn, zouden wij dan censureeren? Hij adviseert geen algemeen besluit te nemen, maar het aan. de kerkeraden over te laten. Een derde Prae-adviseur wil de jonge menschen van te voren ernstig waarschuwen, maar doen zij het toch niet censureeren. Vooral in onze dagen moeten zij op het gevaar van gemengde huwelijken opmerkzaam worden gemaakt. Een vierde Prae-adviseur wil van het onderscheid tusschen bruid en bruidegom in deze materie niets weten. Hierin is man noch vrouw. Ook de bruid heeft volle verantwoordelijkheid. Men zorge toch ons standpunt niet vlottend te maken. Toch wil ook hij niet censureeren. De Synode adviseere met het oog op Zeelands bezwaar aan de jonge leden vooraf te zeggen: als gij uw huwelijk in de Herv. Kerk laat

Sluiten