Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

genoemd als: de Synode duurt langer, wij hebben meer praeadviseurs, elke gemeente ontvangt nu een exemplaar der Handelingen gratis, vroeger werd nog wel eens een extra-gift gegeven ter plaatse waar de Synode samenkwam, de Provincie, die het voorrecht genoot de Synode te ontvangen, droeg totnutoe de kosten, die de voorbereiding der Synode eischte, wat dezen keer niet het geval is enz.

Abt. 253.

De Commissie, op de vorige Synode benoemd (art. 132 Zwolle) in zake de kwestie Gouda, geeft rapport. Bij monde van Doe. Wielenga deelt zij mede, dat de kerkeraad van Gouda eenigen tijd na de Synode baar bericht zond: hier is alles in orde. Wij hadden dus te Gouda niets te doen.

De Vergadering verneemt dit met blijdschap.

Abt. 254.

De Commissie van Rapporteurs dient het volgende voorstel in:

A. Overwegende, dat er nu en dan verzoekschriften aan de Synode inkomen, zooals staande deze Vergadering weer heeft plaats gehad, van personen, die reeds meermaiën niet ontvankelijk moesten verklaard worden, omdat adressanten zich aan de Christ. Geref. Kerk hebben onttrokken;

J3. Overwegende, dat er vaak nog staande de Vergadering der Synode verzoekschriften worden ingezonden, waarvan een behoorlijk onderzoek niet of zoo goed als onmogelijk, of minst genomen zeer bezwarend is in verband met al de overige werkzaamheden, waaraan ook de leden der Commissie ad hoe voornoemd moeten deelnemen, stelt voor te besluiten

1°. dat ter voorkoming van misverstand en onnutte moeite de verzoekschriften sub. A bedoeld, voortaan niet in de Vergadering zullen worden gebracht.

2°. dat op grond van de considerans sub B er een uiterste termijn worde gesteld voor elke te houdene Synode, tot wanneer verzoekschriften kunnen worden ingezonden,

3°. dat voortaan op de Agenda der Synode geene melding meer gemaakt worde van ingekomen verzoekschriften.

Een der Docenten zegt, dat het protest van Dbogeham indertijd, staande de Synode der Nederd. Herv. Kerk. is ingekomen en ook behandeld is geworden. Ook wij moeten die gelegenheid niet afsnijden. Een der afgevaardigden oordeelt, dat het niet aangaat hier een besluit met het oog op de volgende Synode te nemen. Ook andere sprekers hebben bezwaren tegen enkele punten. Besloten wordt na eenige discussie punt 3 aan te nemen: geen verzoekschriften van welken aard ook op de Agenda.

Sluiten