Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Over punt 1 oordeelt de volgende Synode, en wat punt 2 aangaat: alle protesten moeten ingezonden zijn op den dag van de opening der Synode.

Art. 255.

Het Reglement op het beheer der kerkelijke goederen wordt aan de orde gesteld.

De Commissie over die zaak rapporteert bij monde van haren President, Doe. S. van Velzen. De wijziging van art. 2 van het grondreglement, zegt hjj, is vrij eenparig aangenomen door de gemeenten. Naar 't oordeel van den Minister biedt het geen bezwaar, dat zeer enkele gemeenten in de wijziging niet toegestemd hebben. Hij stelt voor aan de Regeering kennis te geven, dat de wijziging van dat artikel aangenomen is. De Vergadering keurt dat goed.

Bedoelt artikel luidt nu aldus:

Stemgerechtigd zjjn alle manslidmaten der gemeente, die belijdenis afgelegd hebben en niet onder censure staan en, wat de stoffelijke belangen betreft, ook zij, aan wie door sommige gemeenten stembevoegdheid is toegekend.

Art. 256.

Wat het Reglement op het beheer betreft, gaat de Rapporteur voort, is, eenig verschil bij de Commissie. De meerderheid stelt voor het Reglement, te Dordrecht 1879 reeds goedgekeurd, dadelijk rond te zenden aan de gemeenten en hare instemming te vragen. De Minister achtte het voldoende, als maar alle kerkeraden hunne instemming betuigden, maar de Commissie oordeelt anders. Zij wil het reglement aan al de kerkeraden toezenden; die kunnen dan stemgerechtigde lidmaten oproepen en hun oordeel inwinnen. Zoo komen wjj alles te weten. Misschien zullen er gemeenten zjjn, die difficulteferen, die bezwaar hebben in de aanneming van het Reglement, vreezende een strik om den hals te krijgen, maar het moet toch tot een einde komen. Wanneer alle gemeenten zich uitgesproken hebben hetzij voor hetzij tegen de aanneming moet aan de Regeering kennis gegeven worden, welke gemeenten nog niet zjjn toegetreden. Het Reglement is schoon. Misschien zullen later de weigerende gemeenten toetreden. De Commissie wil niemand dwingen.

Akt. 257.

Het Reglement, door de Synode te Dordrecht aangenomen wordt nu in zjjn geheel voorgelezen. Zie art. 181 Dordrecht. De overgangsbepaling wordt in verband met art. 7 van 't Reglement afzonderlijk besproken. Zij luidt:

Dit Reglement treedt in werking voor zooverre en terstond

Sluiten