Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet mogelijk is, dat iedere gemeente het bezit en beheer van hare goederen zoo regele, dat zij een zelfstandig beheer behoudt.

Hiertegen wordt opgemerkt, dat voor dit laatste geen weg kan gevonden worden. Langer uitstel is zeer te ontraden. Haastig zgn wij niet, want wij zgn sedert 1872 al bezig. Genoemde bezwaren zijn door de Commissie dubbel overwogen. Men is bang voor hiërarchie; maar is democratie dan beter? Centralisatie wordt door het Reglement voorkomen. De autonomie der gemeente blijft behouden. Eenige raddraaiers kunnen oproer maken en de meerderheid aan hunne zijde krijgen, maar moeten wij dan de minderheid aan zich zelve overlaten? Het reglement voorkomt gevallen als te Rijssen. Het is een voorzichtigheidsmaatregel.

Een ander spreker merkt op, nadat een der Prae-adviseurs instemming met de minderheid betuigd had: men gaat uit van eene vooronderstelling, die niet bestaak Is er gevaar voor hiërarchie? Zit dat in art. 1? Neen. Kan een Classis de hand leggen op de goederen der gemeente? Neen. Art. 1 duidt de gemeenten als deelen van het geheel aan, voortvloeiende uit den aard van het kerkelijke wezen. De andere artt. begunstigen ook volstrekt de hiërarchie niet. Gaat eene gemeente op zich zelve staan, de Kerk heeft niets aan de goederen: bij ontbinding geldt het burgerlijk recht.

Zou men, wordt gevraagd, in het Reglement geene bepaling kunnen opnemen, die het bezwaar van sommige broeders opheft, eene bepaling, die uitspreekt: ingeval eene gemeente bij wettige resolutie besluit zich van de Kerk te onttrekken, blijft jJLjHgenares harer goederen; wordt zij ontbonden, dan geldt het burgerlijk recht? Aan die vraag wordt de opmerking toegevoegd: verschil in de gemeente ontstaat gewoonlijk over een

unt uer leer. Wie moet dan uitspraak doen, de Kerk of de

taat? Immers de TCp.rk. T)p crnpdorpn VipVinnvon wpl oon Aa ren-

meente, maar aan de gemeente, in de kerkgemeenschap staande. De vergelijking met de Herv. Kerk gaat in 't geheel niet op. De organisatie is bij ons geheel anders. Wij hebben eene zuivere gemeentelijke vertegenwoordiging.

Abt. 259.

De discussie moet worden afgebroken. Het is ruim 1 uur geworden. De Vergadering zingt Ps. 87:1,

Zijn grondslag, Zijn onwrikbre vastigheden, enz. en brengt bg' monde van J. v. d. Linden den Heere haar dank.

10

Sluiten