Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uwe menigvuldige, weldoordachte, zaakrijke adviezen. De Heere geve dat de Synode nog lang van uwe adviezen gebruik kunnen maken. Vooral van de uwe, oudste strijders, vaders Van Velzen en Brümmelkamp, die de Kerk zaagt geboren worden en voor de zaak des Heeren een leven van lijden en strijd achter U hebt.

Zij deze Synode niet de laatste, waarop wij U mogen zien. Spare Sions koning U voor de Kerk, de Theol. School, de Synode en worde aan U de belofte vervuld: Die den Heere vreezen zullen zijn als wanneer de zon opgaat in hare kracht; en als boomen, die aan waterbeken geplant, groen en frisch blijven. /

Hartelijk dank aan het Moderamen, aan U vice-President die mij trouw hebt geholpen en de zware taak vergemakkelijkt, aan U scriba en adjunct-scriba, voor den arbeid reeds verricht en voor hetgeen U nog wacht. U w taak, eerste scriba was veelomvattend en het gewichtigste volgt nog. Vervulle de Heere TJ voortdurend met een hart vol liefde tot het huis des Heeren, dat maakt den zwaren arbeid gemakkelijker.

Hartelijk dank aan U, Commissie van Rapporteurs, die de Synode tot belangrijken dienst znt geweest. Er behoorde veel inspanning toe al die verzoekschriften na te gaan, te overwegen en tot eene conclusie te komen. Maar gn hebt uw werk met liefde, met degelijkheid verricht, en de vrucht was, dat in verre de meeste gevallen de Synode met uw advies zich vereenigde. Gebiede de Heere der gemeente zjjn goedkeuring over uwen arbeid en blijke hij nog in de gevolgen ten zegen.

Wij brengen ook onzen hartelijken dank aan de gemeente van Rotterdam, die ons zooveel gastvrijheid betoonde, en zoo vriendelijk ons herbergde. De Heere, die gezegd heeft: „wie een beker koud waters aan den minsten mijner discipelen geeft, zal zjjn loon geenszins verliezen", zij zelf naar loon.

Dank ook aan den Prov. correspondent en de regelingscommissie voor hun ijver en liefdediensten aan ons betoond. Alles was hier met smaak ingericht en de dienstvaardigheid liet niets te wenschen over. .

Tot de kerkeraadsleden, hier tegenwoordig, richten wp net verzoek wel te willen zorgen, dat de uitgesproken dankbetuigingen, in zooverre zij de gemeente Rotterdam betreffen, Zondag van den kansel worden afgegeven.

Ook aan de kosters der Rotterdamsche gemeente en allen die ons behulpzaam waren, worde dank betuigd. Zij hebben het ons hier recht huiselijk gemaakt. Ook de kleinste diensten — denk aan het penningske der weduwe —blijven bi] den Heere niet onopgemerkt.

Voorts dank ik U, geëerde Vergadering, voor de eer deionderscheiding, dat gjj mij tot uwen Voorzitter hebt willen kiezen. Met een bevend hart heb ik het voorzitterschap aanvaard, maar met lust het waargenomen, wetende dat ik daarin

Sluiten