Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

scheiden in de hope, dat wij eens daar boven bij elkander komen en vereenigd worden met allen, die Jezus verschijning liefgehad hebben. Daar werpen wij de kroon neder voor de voeten van het Lam en belijden: 't is alles uit genade om het bloed der verzoening. Hem dan, Hem alleen de eere, de lof, de aanbidding en de dankzegging tot in eeuwigheid!

Belichamen wjj, zegt de Voorzitter, dit laatste woord in het lied:

Zijn Naam moet eenwig eer ontvangen, Men loov' Hem vroeg en spa, De wereld hoor' en volg' mijn zangen Met amen, amen na.

Na het staande aanheffen van dit lied gaat de Vergadering over in dankgebed, dat bij monde van den Voorzitter opgezonden wordt tot Hem, die in deze Synode zoo rijken zegen ons schonk.

Pas is het amen uitgesproken, of het orgel valt in en der Synode wordt toegezongen:

Dat 's Heeren zegen op U daal' Zijn gunst uit Sion TJ bestraal' Hij schiep 't heelal zijn naam ter eer, Loof, loof dan aller heeren Heer.

Het Moderamen:

J. VAN ANDEL, Praeses.

J. NEDEEHOED, Vice-Praescs.

J. HESSELS, Scriba.

H. BEUKER, Adj.-Scriba.

SOLI DEO GLORIA.

Sluiten