Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KAMPEN, 9 November 1882.

Aan de Eerw. Synodale Commissie.

Hoog Geachte Broeders.

Ten gevolge van TJw verzoek, heb ik de Synode bijgewoond van La Société Evangélique Beige of 1'église libre, ook genaamd „Eglise Chrétienne Missionnaire Beige."

Deze synode werd gehouden te Brussel, en had alleen tèn doel om te handelen met betrekking tot den Heer Byse en de gemeente te Brussel, die sedert eenigen tijd in. groote moeielijkheid en onrust verkeert, ten gevolge van „de nieuwe opvatting van het christendom" (gelijk de Heer Byse zelf zich uitdrukt) van dezen Heer.

Genoemde Heer, zooals mij gebleken is uit zijne geschriften, loochent de eeuwigheid der straf, en beweert dat de godloozen zullen ophouden te bestaan.

Door den President werd mij medegedeeld, dat de theologische zijde der kwestie reeds door eene vroegere Synode behandeld was, en dat thans alleen de kerkelijke zijde moest in behandeling komen.

Een uitvoerig rapport, betreffende het gedrag van den Heer Byse in de bedoelde zaak, werd voorgelezen; daarna werd eene Commissie benoemd, aan welke opgedragen werd een voorstel te doen. Toen deze Commissie met naar werk gereed was, stelde zij voor, dat de Synode zou verklaren, dat de Heer Byse, die, eer de vergadering een aanvang had genomen, de verklaring had ingezonden, dat hij met zijne gemeente uit de „Société Evangélique was uitgetreden;

Niet langer als leeraar erkend werd;

Maar dat pogingen zouden worden aangewend om de led en, die met den leeraar waren afgedwaald, te winnen of te behouden; en

Dat de Synode, wat het kerkgebouw betreft, zich niet met de zaak zou inlaten.

Tot recht verstand van het laatste gedeelte van dit voorstel dient, dat volgens de instellingen in België de gemeenten der „Société Evangélique" niet kunnen erkend worden door den Staat. Deze erkent wel de Roomsche Kerk en de Protestantsche Kerk, maar geen Roomsche gemeenten of corporatiën, die niet tot den Bisschop behooren, en geen Protestantsche Vereenigingen, die niet tot de erkende Synode in betrekking staan. Zoo handelt daar de Staat om het vermenigvuldigen van goederen in de doode hand te kunnen verhinderen, ofschoon hjj overigens alle vrijheid om zich te vereenigen toestaat. De gemeenten der „Société Evangélique" hebben dus en kunnen geen

Sluiten