Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

collegiën van Staat en door allen, die geacht kunnen worden te zrjn de vertegenwoordigers en de wettelijke organen des Nederlandschen voljr.8.

Het was daaróm dat ook de Synodale Commissie tot bijwoning van deze plechtigheid werd uitgenoodigd.

Uwe Commissie heeft daarop geantwoord:

dat zij, bjj oprechte waardeering van elk bewijs'van sympathie voor de beginselen van den „ Vader des Vaderlands," zich échter met het oog op haar eigenaardig karakter en den last haar door de Synode opgedragen, genoopt zag voor deze vereerende uitnoodiging te bedanken.

Van de Provinciale Synode van Zeeland, vergaderd den 14den Mei 1884, ontvingen we het vriendelijk en dringend verzoek, om, zoodra er naar het [oordeel [der Synodale Commissie gevaar mocht bestaan, dat de nieuwe redactie van art. 168 van het ontwerp-grondwet aangenomen wordt, waardoor het onrecht der Christelijke Gereformeerde Kerk aangedaan, bestendigd en gewettigd zou worden, hiertegen ten ernstigste te protesteeren en in aansluiting van hetgeen de H. H. de Geer en Lohman hebben geadviseerd aan te dringen op schrapping van bewust artikel.

Tengevolge van eene vergissing heeft Uwe Commissie verzuimd hierop te antwoorden, waarop diezelfde Vergadering van den 17den Juli j.1. haar verzoek herhaalt, bijaldien er door de Syn. Comm. nog niet aan voldaan was, of wanneer zij er niet aan voldoen kon, wenscht de Prov. Vergadering van Zeeland hiervan spoedig bericht.

Hierop is geantwoord, dat tot het doen van wat Zeeland verlangt der Syn. Comm. het mandaat ontbreekt.

De Kerkeraad def Gemeente Ulrum deelde in een schrijven van den 26 Augustus 1884 ons mede, dat die Gemeente den 13 en 14 October van dat jaar hare stichting wenschte te gedenken.

Het werk Gods, in haar midden voor 50 jaar gewrocht, achtte zij van beteekenis ook voor geheel de kerk. ' Daarom meende zij, voor zoover de plaatsruimte het toeliet, de geheele kerk in hare vertegenwoordigers te moeten uitnoodigen dit haar feest bij te wonen. Dientengevolge verzocht zjj den President der Synodale Comm. die dagen in haar midden te zpn.

Daar Uwe Comm. meende, dat zij een bloot administreerend en uitvoerend karakter bezat, achtte zij hare bevoegdheid te buiten te gaan, wanneer zij representeerend optrad. En dewjjl dit in de vereerende uitnoodiging van Ulrum bedoeld werd, meende de Commissie hiervoor beleefdelijk te moeten bedanken.

In zake de wijziging van art. 2 van het Grondreglement onzer

Sluiten