Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te bevelen kerkboeken en boekjes'daardoor op den achtergrond te dringen.

Ten slotte hebben wij nog mede te deelen, dat van de Vergadering van deze Synode is kennis gegeven met bijgevoegde betuiging, dat het haar aangenaam zal zjjn deputaten van Zusterkerken in haar midden te ontvangen, aan de volgende Buitenlandsche Kerken: aan.de Oud Gereformeerde Kerk in Pruissen, aan de Evangelische Kerk in Silezië, aan de Belgische Zendingskerk, aan de Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika, aan de Vereenigde Presbyteriaansche Kerk in Schotland,

aan de Reformed Church van Amerika en aan de Hollandsche Christelijke Gereformeerde Kerk in datzelfde land.

En hiermede zijn wjj aan het einde onzer taak.

Dat de Koning der Kerk onzen gemeenschappelijken arbeid moge zegenen tot eer van Zjjn Naam en tot uitbreiding van Zijn Rijk, is de wensch en bede

Uwer Commissie,

D. K. WIELENGA.

W. H. GISPEN.

J. NEDERHOED, Secretaris.

Sluiten