Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage II.

VERSLAG VAN DEN TOESTAND DER THEOL. SCHOOL VAN DE CHRIST. GER. KERK IN NEDERLAND.

Aan

de HoogEerw. Synode der Christ. Ger. Kerk in Nederland, gehouden te Rotterdam den 18den Augustus 1885 en volgende, dagen.

Geliefde Bboedees m onzen Heeee Jezus Cheistus!

Aangezien al de gemeenten onzer Kerk jaarlijks een verslag ontfangen van de Handelingen der Kuratoren, zouden wij het bijna overbodig kunnen rekenen nu nog, op eene vergadering als deze, iets te moeten mededeelen.

Wanneer wij echter van uwe zijde moesten vernemen: brengt èn nu èn voortaan geen verslag meer uit, wij weten er genoeg van — het Kollegie van Kuratoren zou dat zeer smartelijk aandoen. O zoo gaarne spreken we ons, te midden der broederen, die geheel onze Kerk vertegenwoordigen, nog eens uit, al moeten wij somtijds dat ook doen over zaken, die gij reeds lang wist. TJ zal het Eerw. broeders! althans niet verdrieten, wanneer wij TJ de groote daden Gods omtrent onze Theol. School in herinnering brengen en waar wij kunnen ze TJ ook laten zien.

De Heere toch heeft reeds meer dan dertig jaren die School, in weerwil onzer zwakheid en ellende, staande gehouden en in eene klimmende mate zoowel stoffelijk als geestelijk gezegend. Zij ontging evenwel den strijd en de worsteling niet, daarin deelde zij met geheel de Kerke Gods op aarde, doch Gode zij dank! onze trouwe Herder liet haar niet aan haar lot over. Hn heeft onder en bij alles over haar gewaakt; Hij alleen heeft haar beschermd!

Laat uwe oogen, geliefde broeders! gaan over den betrekkelijk breeden rij onzer Docenten. De Heere spaarde hun het leven en de gezondheid, en zij werden ook nu weer in staat gesteld om hun werk met lust en moed aan de Theol. School voorttezetten.

De Synode te Zwolle benoemde in 1882, zooals TJ bekend is, een drietal broeders, die met de andere Docenten zouden arbeiden, om onze studenten, onder den zegen des Heeren, te

Sluiten