Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijne verslagen daarvan gedurig melding maakten. Bjj een enkelen werd zelfs blijkbare belangstelling openbaar, en de hoop leeft in ons hart, dat het woord van God, hetwelk nu en dan door een zoon of dochter Abrahams werd gekocht, niet ledig zal wederkeeren, en dat ook de andere arbeid van onzen Broeder niet ijdel zal zjjn in den Heere.

Of moeten we veronderstellen, dat al die 120 bidstonden, welke sinds 1881 zijn gehouden, niet de minste vrucht zullen afwerpen; dat de gesprekken, die voor of na het houden dier bidstQnden zijn gevoerd, ook zelfs voor een enkelen nakomeling van Abraham met ten zegen zal zijn? Dit zij verre!

Moest er onder de Heidenen soms 20 jaar lang worden gearbeid alvorens een Kaffer of Moor werd toegebracht; is zelfs menige Zendeling vermoord en opgegeten, om niet eens te spreken van de vele duizenden schats, die ten offer zijn gebracht, dan kunnen we moed houden, ook al is nog niet één bekeerling als vrucht van onzen arbeid aan te wijzen.

Immers God, die rijk is in barmhartigheid, die kannibalen herschept in toonbeelden Zijner genade, zou die Zijn belofte aan Israël niet vervullen?! Ongetwijfeld, want

„Zijn waarheid zal Hij nimmer krenken Haar eenwig zijn verbond gedenken. Zijn woord wordt altoos trouw volbracht Tot in het duizendste geslacht, 't Verbond met Abraham, zijn vrind, Bevestigt Hij van kind tot kind."

Als wij maar doen met alle macht wat onze hand zal vinden, dan zal de Heere den arbeid onder een volk, 't welk zulk een rijke geschiedenis en zulk een heerlijke toekomst heeft, niet ongezegend laten.

Ten einde dien arbeid zoo vruchtbaar mogelijk te doen zijn heeft Uwe Commissie gemeend in het benoemen van Correspondenten eene kleine verandering te moeten brengen, en wel in dier voege, dat zij de benoeming dezer Broeders aan de respectieve Classes opgedragen heeft.

Een enkele Classis heeft aan die vriendelijke opdracht op welwillende wjjze beantwoord, gelijk ook enkele Correspondenten op zeer loffelijke wijze zich van hunne taak hebben gekweten, waarvoor de Commissie bij dezen gaarne haar innigen dank voor de bewezene hulp toebrengt; terwijl zij den vurigen wensch uitspreekt, dat eerlang alle vacatures mogen worden bezet, en alle Broeders Correspondenten in het belang van Israëls zaad werkzaam mogen zijn!

Moest uwe Commissie in haar voorgaand verslag rapporteeren, dat alle pogingen om aangaande Sahuel Davidsohn iets naders gewaar te worden vruchteloos waren gebleven, thans kan zij mededeelen, dat althans eenig licht in dezen is opgegaan.

Sluiten