Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blnkt uit »het origineel, dat we bij dezen gaarne ter inzage U aanbieden.

Met die getuigenis stemmen overeen alle berichten, die we omtrent D. nebben ontvangen; zoodat we de gegronde hoop kunnen koesteren, dat, al hadden wij hem zeer gaarne in ons midden willen houden, hij toch den Messias van Israël als zijn Heiland en Zaligmaker heeft leeren kennen, en dat zijn vreemde houding tegenover de Commissie wel niet is goed te keuren, maar toch ook uit zijn karakter en omgeving genoegzaam kan worden verklaard.

Dat de trouwe Herder Israëls hem verder leide en weide, en dat ook zijn gade en kinderen den Beloofde der vaderen mogen leeren kennen, is de vurigste wensch onzer ziel!

Gaarne aan alle wateren willende zaaien, hebben we met groote blijdschap onzen Broeder Kostee eenige weken afgestaan aan de Commissie voor de Bijbeltent op de Wereld-Tentoonstelling te Amsterdam, waardoor hij tevens in de gelegenheid was om met menig kind uit den huize Israëls over Israëls verwachting te kunnen spreken, en het Woord Gods of bijbelsche traktaten hem uit te reiken. Ter bereiking van datzelfde doel zijn we met het Traktaatgenootschap „Filippus1' overeen gekomen om Br. Kostee in en bij de Bijbeltent te Zandvoort werkzaam te doen zijn, alwaar onder de badgasten telken jare vele zonen en dochteren Abrahams worden gezien. Moge ook deze arbeid er toe bijdragen, dat zij van al hunne onreinigheden en van al hunne drekgoden worden gereinigd, en de behoefte aan het bad der wedergeboorte ook door hen worde gevoeld!

Wat de finantiën betreft mogen we, door de goede hand onzes Gods over ons, vermelden, dat tot dusver ons nog niets heeft ontbroken; maar dat, zij het ook den eenen tijd meer dan den anderen, toch de gaven der liefde voortdurend bleven vloeien, en wij dientengevolge ons boek met blijdschap konden sluiten.

Begonnen met een saldo van f 516,22

hebben we aan uitgeleende gelden terug ontvangen „ 450,— terwijl we aan renten konden innen » 184,40.

Van Ds. Beuker ontvingen we terug hetgeen ZEw. ten behoeve van Davidsohn had overgehouden „ 17,33.

Drie Zendingsfeesten gaven een bate van . . . „ 60,—.

Voor Bijbels en Traktaten beurden we .... , 102,60;

terwijl aan gaven der liefde uit onderscheidene

bronnen ons toestroomden „ 3516,06.

Totaal . . f 4846,61.

Over de vraag hoe we deze gelden zouden besteden behoef-

Sluiten