Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Willen vrij hem voor de Zending behouden, dan moet hg naar een ander en gezonder gedeelte van Java verplaatst worden. Tot dit besluit is dan ook de Zendingscommissie op haar jongste vergadering te Assen gekomen; Huising vrijheid te geven Batavia te verlaten, en in overleg met de Commissie zich op een gezonder plaats te vestigen. Ook aan den Kerkeraad te Kwitang is geschreven, wat deze oordeelde dat er te doen was bij een eventueel vertrek van Huijsing, opdat de gemeente niet ontbloot worde van herderlijke leiding. Dat de ziekte van Huijsing groote uitgaven vorderde, die van zgn salaris onmogelgk konden worden bestreden, en alzoo ten laste der Zendingskas komen, zal uwe Vergadering begrijpen. Maar de Heere, die ons op het gebed onzen broeder en zuster gelaten heeft, Hij zal naar zijnen rijkdom vervullen al onze nooddruft.

4. Van Alphen. — Het is uwe Vergadering bekend, dat br. J. J. van Alphen, gewezen Zendeling van de Nederl. Ger. Zendingsvereeniging te Amsterdam, door onze Commissie tot haren Zendelingleeraar is benoemd met bestemming voor Soemba, waar hjj twee jaar gewerkt heeft. Genoemde Vereeniging had om finantiëele redenen op hare Algemeene Vergadering van 25 April 1883 besloten hare Zendelingen onder zekere voorwaarden los te laten, en vrijheid gegeven om zich aan eene andere Vereeniging te verbinden. Naar aanleiding van deze geschiedenis zijn wi] met van Alphen in correspondentie getreden; waarvan het gevolg was, dat het Moderamen 25 Februari 1884, daartoe gemachtigd door de Algemeene Vergadering, van 5 April 1883 te Leiden, aan van Alphen kennis gaf, dat hu tot onzen Zendelingrleeraar was aangenomen, en dat hjj voorloopig te Soerabaia zou blijven tot ondersteuning van br. Delfos.

Op de vergadering te Goes '84 werd de uitzending van v. Alphen naar Soemba besproken. Die vergadering deinsde toen terug dit te doen, zij had bezwaar vanwege de moeielijkheden, die aan eene Zending op Soemba zouden verbonden zijn. De Algemeene Vergadering van dit jaar, echter meende niet te moeten terugdeinzen voor die moeielijkheden; waarom aan br. van Alphen geschreven is om zich een helper te zoeken om met hem en zjjne vrouw naar Soemba te gaan. nadat hij zich vooraf nog eenige maanden te Soerabaia geoefend heeft in de praktische geneeskunde, terwjjl Huijsing, die er altijd over spreekt om onder de heidenen te werken, zal voorgesteld worden met van Alphen naar Soemba te gaan.

Zoo zullen wij dan, indien de Heere wil, weldra op Soemba eene ware Heidenzending hebben.

5. Delfos — Van br. Delfos kunnen wjj in weinige woorden veel goeds mededeelen. Hebben hij en zijne Echtgenoote zich nu en dan zwak gevoeld, is het tropisch klimaat hen niet gun-

Sluiten