Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

arbeid een moeielijk werk is. Wij hebben toch, het moet niet ontveinsd, met vele en velerlei teleurstellingen te kampen. Maar die zijn aan de geschiedenis der Zending nergens vreemd. Daarom is het niet alleen een arbeid der liefde, maar ook des geloofs. Onder al de moeielijkheden en teleurstellingen moet het woord des Heeren ons voor oogen staan: „predikt het Evangelie allen creaturen", en zgn bevel moet zijne Kerk geDoeg zgn om de hand niet van de ploeg te trekken, maar in gehoorzaamheid te volharden. Zeker niet met overschatting der krachten waardoor men meer aanvat dan men volbrengen kan en niet zonder op de wegen en wenken der Voorzienigheid te letten, want ook in de uitbreiding van zijn Koninkrgk houdt de Heere zijne gangen; maar bovenal moet gearbeid worden met geduld. Waar men geleerd heeft niet te haasten, maar op Gods daden te wachten, daar kan men de rechte Zendingsman en de rechte Zendingskerk zijn. Wij hebben vooral te behartigen het woord des Apostels: „Broeders, zijt dan lankmoedig tot de toekomst des Heeren. Ziet, de landman verwacht de kostelijke vrucht des lands, langmoedig zijnde over dezelve, totdat het den vroegen en spaden regen zal hebben ontvangen."

Maar wij mogen niet nalaten U te herinneren, dat God onzen arbeid heeft gezegend. Eén onzer leeraren, die bizonder zijn aandacht aan het werk der Zending wijdt, zeide onlangs: „in vergelijking van anderen arbeid hebben wg niet weinig vrucht." En, ja, er is vroege regen gevallen; er is vrucht gezien. Laat ons nu lankmoedig zjjn en wachten op den spaden regen.

Toen Jezus bij de Jakobsbron zat, waar de Samantaansche vrouw Hem voor den Messias had erkend, zeide Hij: „heft uwe hoofden op en aanschouwt de landen, want zij zijn aireede wit om te oogsten." Jaren gaan voorbjj zonder dat we van verderen zegen hooren. Maar daar komt opeens de bigde mare in Jeruzalem: „geheel Samaria heeft het Woord Gods aangenomen."

De Almachtige geve ook U zulk eene uitkomst. En al is het dat ons tegenwoordig geslacht het nog niet zal beleven, dan zal toch het Woord des Heeren vervuld worden, dat zich te zamen verblijden, èn hij die zaait, èn hij die maait.

L. VAN DER VALK. W. H. GISPEN. J. H. DONNER.

Sluiten