Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vingen. In de eerste helft van 1885 ontving het Bestuur niet minder dan 4 aanvragen van Weduwen met hare Weezen om ondersteuning en van 3 Emeriti-Pred., aan welke aanvragen ook voldaan is. De ontvangsten waren in 1883 aanmerkelijk minder dan in de jaren 1882 en 1884. Dit was het gevolg van een besluit, door het Bestuur genomen, om in het jaar 1883 maar tweemaal te collecteeren. Het Bestuur kwam tot dit besluit, door dat het in de hoop en verwachting leefde met twee collecten (wanneer die allerwege geregeld werden gehouden) de uitgaven te kunnen bestrijden, om dus de Gemeenten zonder noodzake niet te veel te bezwaren. Teleurstelling echter, gelijk dit zoo dikwijls het geval is, was ook hier de droevige ondervinding. Hieraan is het aanzienlijke nadeelige slot van 1883 toe te schrijven. In 1884 is dit tot op de helft verminderd, en wanneer voortdurend geregeld in elke Gemeente driemaal in het jaar wordt gecollecteerd, dan leven we in het blijde vooruitzicht, dat op het einde van 1885 geen nadeelig slot meer behoeft geschreven te worden, al is het dat de uitgaven klimmen. Het komt ons ook voor, dat de belangstelling in de ondersteuning van Pred.-Wed., Weezen en Emeriti-Pred., in onze Kerk toeneemt, en dat het besef begint te verlevendigen, dat deze zaak krachtig moet worden gesteund. Enkelen van hen, die ondersteuning ontvingen, waren zoo edelmoedig een gedeelte van hunne nalatenschap ter beschikking van de Kas te stellen. Gaarne zouden we zien, dat dit meer werd gedaan door zulke Emeriti-Pred. en Weduwen, die zonder kinderen zijn, indien ze althans over eenig geld hebben te beschikken. Dit zou bijzonder de Kas kunnen steunen. Eéne moeilijkheid hebben wp' nog niet kunnen overwinnen en wel deze: Onze Penningmeester moet op bepaalde tijden uitbetalen en wel viermaal per jaar, om reden de omstandigheden van hen, die ondersteund worden, dit noodzakelijk maken. Doorgaans echter is er niet zooveel in Kas als er noodig is, omdat door vele Gemeenten de collecten te laat worden gehouden, en enkele Gemeenten, gelijk uit de verslagen kan worden gezien, altijd een of twee collecten schuldig bhjven. Was dit niet het geval, de zaak zoude een beteren loop hebben. Mocht de Vergadering iets kunnen vinden of aanwenden dat dit verbeterd worde, het zal het Bestuur in 't algemeen, maar vooral onzen Penningmeester een

Ësalm van vreugde doen zingen. Enkelen van de eerwaarde •ienaren en ook Weduwen werden door den engel des doods opgeroepen en hadden dus geene ondersteuning meer noodig. Wp hebben dan deze gewichtige en teedere zaak mogen verrichten in de hoop en met den wensch, dat onze gebrekvolle arbeid toch de goedkeuriug van uwe hooge Vergadering moge wegdragen, en vooral dat Hij, die de Rechter der Weduwen en de Vader der Weezen is, ons de blijken van Zijne hooge goedkeuring doe ondervinden. En tot roem van Gods onverdiende goed-

Sluiten